• IKKJE GODKJENT: Valle kommune har gjeve byggeløyve og ferdigattest til hyttene i Sitåsen hyttefelt i Brokke, trass i at utbyggarane aldri søkte om veg, vatn og kloakk. 50 hytter er anten ferdige eller under oppføring, og nå må entreprenør Nomeland Anlegg søke om utbygging og godkjenning i ettertid. Nye hytter vil ikkje bli godkjende før det er på plass. FOTO: Kjetil Reite

Gløymde å søke om veg, vatn og avløp

Valle kommune har stansa godkjenning av alle ferdige hytter i Brokke. Det viser seg nemleg at sentrale godkjenningar manglar for fire av dei fem hyttefelta.