Oslo, 9. mars 2005: Sørlendingene er de mest ivrige kirkegjengerne i landet. I Vest— og Aust-Agder deltar henholdsvis 34 og 33 prosent i religiøse seremonier seks ganger eller mer i løpet av et år. Tilsvarende tall på landsbasis er 17 prosent. Dette viser en stor undersøkelse i regi av Hundreårsmarkeringen Norge 2005. — Det er helt tydelig at kirke og religion står sterkt i samfunnet på Sørlandet. Man skal være forsiktig med å generalisere for mye ut fra denne undersøkelsen, men den bekrefter langt på vei det inntrykket resten av landet har om Agder-fylkene som sentrum i bibelbeltet, sier Jan Erik Raanes, direktør i Hundreårsmarkeringen Norge 2005, som står bak undersøkelsen.

— Det er imidlertid overraskende at befolkningen i Agder-fylkene ikke er større tilhenger av statskirkeordningen enn landsgjennomsnittet. Vest- og Aust- Agder ligger på landsgjennomsnittet med henholdsvis 50 og 48 prosent oppslutning om et skille. En mulig forklaring kan være at frimenighetene står sterkt på Sørlandet samt at vi jo vet at det i kirkens egne organer er et flertall for å skille stat og kirke, sier Raanes.

Sørlendingene ønsker også i større grad enn innbyggerne i andre deler av landet at den norske grunnloven skal bygge på den evangelisk-lutherske tro. I Vest-Agder svarer 52 prosent at grunnloven bør bygge på den evangelisk-lutherske tro, mens 48 prosent i Aust-Agder mener det samme. I alle andre fylker er oppslutningen om den evangelisk-lutherske tro mindre, med unntak av Møre og Romsdal, der 52 prosent oppgir den evangelisk-luthersk tro.

— Resultatene viser også at en større andel av innbyggerne i de to Agder-fylkene ønsker at religion og religiøse aktiviteter skal få en større plass i Norge i fremtiden, enn andelen innbyggere i det fleste andre fylker. I Vest-Agder oppgir 26 prosent at de vil at religionen skal få en større plass, mens 23 prosent oppgir det samme i Aust-Agder. Også her er det bare Møre og Romsdal som ligger på samme nivå som Agder-fylkene med 23 prosent, sier Raanes.

Pressemelding fra Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 as