Agder: Det viser et endelig vedtak i Helseøkonomiforvaltningen (Helfo), hvor fysioterapeuten har mistet retten til å praktisere for folketrygdens regning for en periode på tre år. Årsaken er gjentatte tilfeller av misbruk av folketrygden og langvarig mangel på vilje og/eller evne til å oppfylle lovbestemte plikter.

GROVT UAKTSOMT

Helfo region sør mener store deler av fysioterapeutens regelbrudd må skyldes forsett eller grov uaktsomhet. Med forsett menes at fysioterapeuten med viten og vilje har misbrukt trygden, grov uaktsomhet kan innebære at fysioterapeuten burde visst at dette var misbruk.

Nå har også Helsetilsynet i Vest-Agder engasjert seg, opprettet tilsynssak og oversendt den til Statens helsetilsyn for vurdering av administrative reaksjoner.

Fysioterapeuten fremsatte refusjonskrav for nesten en million kroner, men Helfo fant bare grunnlag for utbetaling av cirka 380.000, blant annet på grunn av manglende dokumentasjon for at kravene var rettmessige. Pasientjournaler og epikriser (sykehistorie) har ikke vært ført, eller ikke arkivert slik at de var mulige å finne igjen opplysninger.

Allerede i 2006 ble fysioterapeuten varslet om at hans rett til å praktisere for trygdens regning ville bli vurdert. Også den gang var trygdemisbruk og rot blant de kritikkverdige forholdene. I oktober i fjor fattet Helfo sitt endelige vedtak og den 14. april i år gjennomførte helsetilsynet et varslet besøk.

IKKE INTERNKONTROLL.

Fysioterapeuten har drevet privat praksis med 50 prosent driftstilskudd fra kommunen. Han har ikke noe internkontrollsystem, men oppbevarer diverse informasjon om faglige prosedyrer, takster og lignende i en minnepenn, skriver helsetilsynet etter besøket.

Helsetilsynet finner grunn til å stille spørsmål ved om pasientene får forsvarlig helsehjelp.

Journalføringen skjer for hånd på kartotekkort. Av økonomiske grunner bruker han journalkort fra tidligere pasienter om igjen, stryker da over det forrige navnet og skriver inn navnet på en ny pasient. Kartotekkortene ble oppbevart lett synlig og ulåst i gangen ved siden av venterommet; et klart brudd på taushetsplikten.

I FARE

Selv om fysioterapeuten i 2006 ble varslet om at han sto i fare for å miste retten til å praktisere for trygdens regning, fortsatte han å sende inn like mangelfulle refusjonsoppgjør, slik at Helfos kontroll ble vanskeliggjort. Som følge av svært stor imøtekommenhet hos Helfos saksbehandlere, ble det likevel brukt et betydelig antall arbeidstimer på å få klarhet i om det likevel kunne finnes grunnlag for å utbetale noe mer av de refusjonskravene som det var besluttet å avvise i 2006. Etter en ny, ekstraordinær gjennomgang ble det fattet omgjøringsvedtak, som medførte utbetaling av til sammen 74.223 kroner. Det fremgår av omgjøringsvedtakene at all mulig tenkelig tvil i fysioterapeutens favør, var kommet ham til gode.

Har du vært utsatt for behandling av denne fysioterapeuten? Ta kontakt med Fædrelandsvennens helsejournalist Steinar Vindsland på mobiltelefon 908 70 727 og fortell hva du har opplevd.