BIRKENES birkeland— Antall ledige plasser har variert utover høsten. Tendensen er at vi per i dag har et litt for stort sykehjem i forhold til behovet. Kanskje ble det bygget for stort, erkjenner Anne Stapnes, tjenestesjef for pleie og omsorg i Birkenes kommune.Da det utvidede Birkenes sykehjem sto ferdig i 2004, var situasjonen en annen. Da var alle de 46 plassene opptatt, og man måtte kjøpe midlertidige plasser i andre kommuner.- Det ble gjort en vurdering av antall plasser da sykehjemmet ble bygget ut. Vi fikk tilskudd til ganske mange plasser fordi vi har en vidstrakt kommune. Men det var usikkerhet omkring tallet, forteller Stapnes.Statistikkene antyder et overskudd av sykehjemsplasser fram mot 2014. Så blir det gradvis økning i behovet fram mot eldrebølgen kommer for fullt rundt 2025.Nå er overkapasiteten av relativt ny dato. Lenge hadde man en mye større andel av eldre over 90 enn i andre kommuner. - Det sier seg selv at det er naturlig at det blir frafall i denne gruppa, sier tjenestesjefen. Ikke LAV TERSKEL.

Hun sier at man nødig senker terskelen for å komme inn på sykehjemmet. Da er det lett for at rommene er opptatt når virkelig pleietrengende melder seg. Mange med pleiebehov ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, et ønske man etterkommer så langt råd er.- Hvordan ser dere på det å ha ledige rom?- Noe ledig kapasitet bør vi ha, med tanke på avlastning og korttidsopphold. I tillegg har vi behandlingsfunksjoner etter sykehusopphold. Men har vi ikke inntekter på sykehjemsplassene, må vi redusere utgifter til personale. Vår utfordring er å bruke personalressursene våre klokt. Enten må vi ha større inntekter eller redusere utgiftene. - Dere har vært i kontakt med andre kommuner om gjesteplasser?- Det er klart at det er en dyr ordning for andre kommuner. I sommer hadde vi noen gjestepasienter fra Vennesla. Men nå har vi ingen. Det er imidlertid allment kjent at vi har ledig kapasitet, sier Anne Stapnes. KORTSIKTIG.

Og legger til:- Å leie ut plassene blir litt kortsiktig tenkning. Langsiktig tar vi nå en gjennomgang av hele organisasjonen. Vi må undersøke hvordan vi til enhver tid kan bruke ressursene best mulig. Her gjelder det å tenke litt utradisjonelt, både i hjemmesykepleien og på sykehjemmet. All dusjing behøver for eksempel ikke skje på formiddagen. - I forbindelse med 2008-budsjettet må vi kutte bemanning. I dag har vi 67 årsverk totalt i hele omsorgstjenesten. Vi antar at når vi går ut av 2008 må vi ha kuttet tre-fire årsverk. Dette håper vi kan skje gjennom naturlig avgang, opplyser Stapnes. Tekst: Jostein Blokhusjostein.blokhus@fvn.no - 38 11 35 73