LILLESAND Seks til åtte millioner blir trolig prislappen på ny bydesign for park og gågate i Lillesand sentrum. Nå får politikerne prosjektrapporten for en grønnere by på bordet. En helt ny utforming av Emil Knudsens plass midt i sentrum til 4,4 millioner kroner, og et innsnevret gatetun til 1,85 millioner kroner i Strandgata er hovedtiltakene. En rekke nye bytrær langs gateløpene skal sammen med flere gressflekker og andre detaljer gi et grønnere bysentrum i Lillesand. Parkeringsplasser forsvinner, og gjør at det omstridte parkeringshuset blir en forutsetning for gjennomføringen.Planutvalget får rapporten på bordet 20. november. Siden avgjør bystyret. Et spenningsmoment blir om politikerne, som allerede er stilt i utsikt å få sterk budsjetthodepine, finner penger med det første. Kommunens prosjektleder, Ingvild Møgster Lindaas, presiserer at kalkylen på drøye 6,2 mill. ble laget i mars. Siden har prisene hoppet godt videre, og i overslaget gjelder bare tiltak over bakken. Hun antyder at handelsstanden kanskje kan være med på et spleiselag, men det stiller handelsstandsleder Lise Andersen seg tvilende til:— Vår forening har jo ikke kapital i slike størrelser som her er nødvendig, fremholder Andersen. Hun ønsker ansiktsløftningen velkommen, men bemerker at hun nok vil mene at dette er en naturlig kommunal oppgave. VIDAR FLØDE