Den venstreradikale tyske forfatteren Hans Magnus Enzensberger er kommet til at man verken kan forstå eller forklare den islamske selvmordsbomberens terrorhandlinger ut fra normale analyser. Men i sin nye bok, «Skrekkens menn — et essay om den radikale taper», gir han en psykologisk forklaring på fenomenet som i omfang og styrke truer alt arbeid med å skape fred i Midtøsten.Selvmordsbomberne er ifølge Enzensberger islams radikale tapere, som ser selvmordet på avisenes forside som eneste vei ut av elendigheten. I eksplosjonsøyeblikket føler han seg maktfull. Han triumferer over andre ved å tilintetgjøre dem, og samtidig demonstrerer han i en alminnelig politisk avmaktsfølelse at hans eget liv er uten verdi. De ekstreme islamisters oppskrift på krisen er å utforme en dødskultus.Hans Magnus Enzensberger (f. 1929) er Tysklands ledende intellektuelle essayist, en anerkjent lyriker og redaktør som i provoserende bøker og artikler har tvunget fram offentlig debatt. Enzensberger er uløselig knyttet til det opprørske tyske samfunn på 1960-tallet. Han var drivkraften i fremveksten av Tysklands utenomparlamentariske opposisjon, APO.Enzensberger skriver at etter Sovjetunionens og kommunismens sammenbrudd, er det bare en eneste voldelig bevegelse som kan handle global: Det radikale ekstreme islam, det vil si islamismen. Den vil livnære seg av kraften i en verdensreligion med 1,3 milliarder troende, som er høyst levende og som av demografiske grunner vokser på alle kontinenter. Samtidig må islamistene akseptere at de er helt avhengige av det forhatte Vestens tekniske vidundere.Enzensbergers selvmordsterrorist slåss for sin egen undergang. Den tyske nasjonalsosialisme var også en slik taperbevegelse. Etter første verdenskrig fant Hitler og hans tilhengere oppreisning i en krig med hele verden til Berlin lå i ruiner. I stedet for å erkjenne at Tyskland var skyld i krigen, la nazistene skylden på jødene. Da Hitler i sin egen analyse kom til at det tyske folk hadde sviktet og krigen var tapt, begikk han selvmord og hadde beordret total ødeleggelse av det tyske samfunn. Den kollektive «Untergang» med selvmord var hans sluttmål. Dødskultusen i førerbunkeren har sin parallell hos dagens islamister (Dere elsker livet, vi elsker døden).Den moderne terrorisme er en europeisk oppfinnelse fra det 19. århundre med de viktigste aner fra Russland, i nyere tid den venstreradikale terror på 60- og 70-tallet. Som sine europeiske forfedre er islamistene opptatt av kanoniske autoriteter: Koranen tar over etter Marx, Lenin og Mao. Verdensproletariatet tjener ikke lenger som revolusjonært subjekt, det gjør det muslimske samfunn ummah. Partiet er ikke lenger massenes avantgarde, det er de islamske krigernes vidt forgrenede konspirative nettverk.Mange av islamistenes fikse ideer kan de takke den kommunistiske fiende for: Historien om de jernharde lover og slagord som seieren er uunngåelig, og overalt må avvikere og forrædere avsløres. Listen over prefererte fiender er heller ingen overraskelse: Amerika, det dekadente Vesten, den internasjonale kapitalen, sionismen, frafalne muslimer. Uansett hva islamistene enn sier om seg selv som tradisjonens vokter: De er helt og holdent produkter av den globaliserte verden de bekjemper.Det 21. århundres arvtakere av nazismen er ifølge Enzensberger islamismen som består av radikale tapere som heller ikke vil oppleve noen seier over de vantro, det vil si verdens øvrige 5.3 milliarder mennesker.Overbevisningen om egen overlegenhet er ikke noe spesielt ved den arabiske mentalitet. Men den har to aspekter som gir særlig kraft. For det første er troen på at egen overhøyhet er religiøst fundert. For det andre at den arabiske mentalitet preges av egen åpenlys maktpolitisk svakhet. Dette fører til krenket selvdyrkelse som krever kompensasjon: Man peker ut de skyldige, trekker fram konspirasjonsteorier og alt dette blir deler av den kollektive følelseshusholdning. Den fiendtlige omverden har bare en ting i hodet: Å ydmyke arabiske muslimer.Enzensberger hevder at islamismen ikke er interessert i løsninger på den arabiske verdens dilemma, den er en ren negasjon. Den er en upolitisk bevegelse, fordi ingen av kravene kan det forhandles om. Islamistene ønsker kort og godt at flertallet av jordens beboere, som består av vantro eller frafalne, kapitulerer eller myrdes. Dette er et brennende ønske som ikke kan oppfylles.Gudskrigernes største gaver er ikke bare Vestens, men Kinas avhengighet av Midtøstens olje og internasjonal kapitals manglende evne til å avstå fra å drive forretninger med stater i dette område som støtter terroristene.Forestillingen om at terroren kan forbedre fremtidsutsiktene er absurd. Historien kjenner ingen eksempler på at samfunn i tilbakegang, som kveler sine egne kreative muligheter, er i stand til å overleve. De radikale tapernes prosjekt slik man for tiden ser det i Irak og Afghanistan, er å organisere en hel sivilisasjons selvmord.