MARNARDAL/AUDNEDAL: — Jeg regner med at det var barnevernet som reddet oss. Vedtaket som ble gjort i teknisk utvalg var trolig det beste vi kunne håpe på. Enhver utsettelse hjelper, sier faren Torgeir Rydlende.Torgeir Rydlende forteller at barnevernet i Audnedal reagerte sterkt mot at familien splittes ved at den 16 år gamle sønnen måtte flytte sammen med moren til heigården på Ask i Bjelland, mens de andre søsknene ble boende på gården sammen med ham.Tor Olav Rydlende overtok gården for to år siden fra sin mor etter at hun hadde vunnet en odelløsningssak. Da moren ikke fikk fritak fra boplikten, ble eiendommen overført til sønnen.Tenåringen bor hjemme hos sine foreldre på Rydlende i Audnedal, to mil fra bruket på Bjelland. Han er elev ved videregående skole på Byremo. Fra gårdsbruket i Bjelland går ingen skolebuss. Skal han gjennomføre planen om landbruksutdannelse, vil det trolig ta minst seks år. Da må han flytte fra hjemmet for å fortsette studiene.Min eneste mulighet for å komme på skolen fra heigården, er å kjøre moped. Det vil være håpløst om vinteren, sier Tor Olav Rydlende.Det var et enstemmig teknisk utvalg i Marnardal som sist krevde at boplikten måtte oppfylles. Det ble blant annet pekt på at tenåringen kunne oppfylle boplikten ved å bo på Rydlende alle virkedagene og på Bjelland i helgene. I teknisk utvalg ble det reist spørsmål om driveplikten var misligholdt og påpekt at det ikke er rasjonelt å slå brukene sammen.John Øyslebø, som er leder for teknisk utvalg, sier vedtaket om å utsette boplikten var enstemmig. Det var nye opplysninger som er unntatt offentlighet, som resulterte i et nytt vedtak. Derfor kan jeg ikke bryte taushetsplikten og kommentere hvorfor utvalget kom fram til standpunktet, sier John Øyslebø.Tor Olav Rydlende søkte om fem års utsettelse av boplikten. Et enstemmig utvalg avviste søknaden. Hadde utvalget støttet klagen, ville saken vært ferdig behandlet. På grunn av at tenåringen bare fikk delvis i stedet for fullt medhold, må saken sendes til avgjørelse i fylkeslandbruksstyret.Utsettelsen fra boplikten på to år medfører at det vil være de samme medlemmene i teknisk utvalg som kommer til å behandle en eventuell ny søknad om utsettelse, sier John Øyslebø.