I går fikk vegdirektør Olav Søfteland innstillingen til underskriving, i dag går den oversendt til Samferdselsdepartementet. I tillegg til anbefalingen om å si ja til at det kan innkreves bompenger i Aust-Agder, kommer direktoratet også med innstilling om de statlige tilskuddene.— Vår innstilling vil være unntatt offentlighet inntil departementet bestemmer seg for å offentliggjøring, sier Jan Tore Knudsen i Vegdirektoratet.- Hvorfor det?- Fordi det her dreier seg om en innstilling i en sak som skal legges fram for Stortinget. Direktoratet er da saksforbereder for departementet, sier Knudsen.Heller ikke konstituert vegsjef i Aust-Agder, Gunnar Lien, vil si noe om hva innstillingen fra direktoratet går ut på. Han strekker seg imidlertid til å si at han ikke har mottatt signaler fra sine overordnede i Oslo om at det er motstand mot bompengeprosjektet på E 18 i Aust-Agder.- Har direktoratet snudd opp ned på de lokale innstillingene?- Innstillingen i saken er gjort lokalt, vi har bare kvalitetssikret det som er gjort for eksempel i Aust-Agder. Vi har også vurdert innstillingene i forhold til de statlige midler som er blir foreslått, sier Jan Tore Knudsen.- Hvor mye blir foreslått til Aust-Agder?- Som sagt vil vår innstilling være unntatt offentlighet, så det kan jeg ikke si noe om, svarer Knudsen.I høringsutkastet til Norsk Transportplan var E 18 i Aust-Agder ført opp med 36 millioner kroner hvert år i 10 år. Dersom dette beløpet blir vedtatt i Stortinget, kan folk i Aust-Agder glemme alt som heter utbygging av E 18 til motorveistandard. Det var dette forslaget som sammen med de mange dødsulykkene førte til folkeaksjonen for bedre stamvei på Sørlandet.Konstituert vegsjef Gunnar Lien sier at det i alle innstillinger om bompengefinansiering av veiutbygginger ligger inne forslag om hvor mye staten skal bidra med over de årlige veibudsjettene. Lien sier også at Aust-Agder vegkontor har utredet forskjellige alternativer.Kravet fra politikere i både Aust- og Vest-Agder er at Staten må bidra med minst 90 millioner kroner til E 18 i Aust-Agder hvert år i 10 år fremover. Dette er minimumsbeløp, selv med en pris per passering på 20 kroner vil det fortsatt være omlag 100 millioner kroner som ikke er finansiert for å få utbygd hele E 18 gjennom fylket til motorveistandard.