MANDAL — Barnehagen på Skjebstad skal moderniseres og bygges ut med ni nye plasser. Det vil gi tre gode ting på en gang. Flere småbarnsplasser, moderne barnehagebygg og lavere kostnader, sier Torill Hinna, leder for barnehageenheten i Mandal kommune. Ombyggingen til to millioner kroner gir en årlig gevinst på over 300.000 kroner i lavere driftsutgifter. Det får en dominoeffekt som reduserer årlig tilskudd til private barnehager med anslagsvis 600.000 kroner. Årsaken er at kommunens tilskudd til private barnehager gis i forhold til hva en plass i kommunens barnehage koster.- Kommunen er avhengig av de private barnehagene. Derfor kan vi ikke lage et opplegg som skaper problemer for privat drift, men vi tror de private kan leve greit med et lavere tilskudd, sier Torill Hinna.Det er ingen barn på venteliste til barnehagene i Mandal. Kommunen har tre barnehager som tar imot 30 prosent av barnehagebarna. De to andre barnehagene til kommunen er nylig modernisert. - Dersom bystyret godtar ordførerens budsjettforslag, kan vi sette fokuset på å bedre den faglige kvaliteten og rasjonell drift. Full barnehagedekning i Mandal medfører økt konkurranse, sier Hinna. HVER SIN PC.

Den største overraskelsen, som Fædrelandsvennen tidligere har omtalt bredt, er satsingen på data i skolen. I løpet av 2007 skal samtlige lærere få hver sin bærbare datamaskin. Til høsten får alle 8.-klassingene hver sin pc. Det skal utvides for ett klassetrinn per år, slik at etter tre år skal alle elevene på ungdomstrinnet ha sin egen pc. Det skal også investeres i etablering av et pedagogisk senter for Lindesnes-regionen med mål om kompetanseheving for lærerne. På budsjettet for 2007 av det avsatt prosjektmidler til oppussing og nybygg ved Blomdalen ungdomsskole. Fra 2008 settes det av 15 millioner kroner til skolen. Det skal følges opp med samme beløp i de tre følgende år. Svømmehallen skal oppusses for åtte milliooner kroner. Dessuten tas det sikte på å sette i gang utbyggingen på Speilen til lekeplass og kunstisbane. Den nye Flerbrukshallen skal åpnes i løpet av våren. FORUM FOR UNGE.

  • Det er satt av 100.000 kroner til et forum for barn og unge. Ungdommen selv skal avgjøre hvordan pengene skal brukes, sier ordfører Åse Lill Kimestad. Ordføreren uttaler at kommunen er nødt til å følge opp fokuset som er satt på å høre barn og unge i kommuneplanen. Hun har også gått inn for å øke tilskudd til både lag og foreninger og lekeplasser med 100.000 kroner. Satsene for sosialhjelp økes med 15 prosent. Ordføreren har satt som mål at alle over 80 år skal få trygghetsalarm. - Vi kan ikke fortsette diskusjonen om parkvesenet har råd til å vedlikeholde grøntanleggene i sentrum. Derfor øremerker vi penger til vedlikehold av grøntanleggene både rundt institusjonene og i sentrum, sier Kimestad.Tekst: Aksel Faagaksel.faag@fvn.no