Eldre leger sykmelder mest

Eldre, mannlige leger skriver langt flere sykmeldinger enn deres yngre, kvinnelige kolleger. Det viser en ny rapport fra Rikstrygdeverket.