STAVANGER / AGDER: Påtroppende ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger vil ha firefelts vei helt til Stavanger, skriver Aftenbladet.no i dag.

LES OGSÅ: Fire felt mellom Kristiansand og Stavanger

LES OGSÅ: Ett steg nærmere ferjefri kyststamvei

Foto: Torbjørn Witzøe

Statens vegvesen vurderer det som uaktuelt å gå videre med firefeltskonseptet, fordi investeringskostnadene er for høye i forhold til samfunnsnytten. Statens vegvesen anbefaler at midtrekkverkskonseptet legges til grunn for videre planlegging, men med unntak av tunnelene.Stavanger, Kristiansand, Vest-Agder og Rogaland er meget kritisk til trafikkprognosene som ligger til grunn for Statens Vegvesens anbefalinger og har samlet seg om en fellesuttalelse til Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Søgne – Ålgård.

Konseptvalgutredningen vurderer løsninger for den framtidige transporten på strekningen E39 Søgne – Ålgård. Riksvegen er rundt 190 kilometer lang, går gjennom ti kommuner og binder sammen de to store byregionene Nord Jæren og Kristiansands-regionen. Utredningen er et samarbeid mellom Statens vegvesen Region sør, Statens vegvesen Region vest og Jernbaneverket på oppdrag fra staten.

— Viktige veiutbygginger ikke med

— I KVU-en er det lagt til grunn at årlig trafikkvekst vil være på 1-1,5 prosent frem til 2040. Det er grunn til å frykte at disse beregningene er for lave, gitt den sterke vekstkraften som finnes i storbyregionene, skriver rådmannen i Stavanger i en sak til kommunalstyret byutvikling.

— Jeg kan ikke forstå at tallene vegvesenet operere med er riktige. De har ikke tatt med i beregningene at E 39 Kristiansand-Oslo får fire felt eller at trafikken vil øke dersom vi oppnår ferjefri forbindelse på Vestlandet. Det er oppsiktsvekkende dårlig, mener Christine Sagen Helgø som er avtroppende leder av byutvikling i Stavanger. Hun vil kontakte ordførerne i de 10 kommunene som berøres av planene og protestere.

— Vi vil ha fire felt på strekningen. Hvorfor ikke her når en bygger fire felt på E 39 på andre siden av Kristiansand og østover til Oslo, sier Sagen Helgø.

KVU-en beregner at den samlede trafikkveksten de neste 28 årene vil ligge på 40-60 prosent. Felleshøringen mener veksten i tungtransport vil ligge på hele 100-150 prosent på denne strekningen frem mot 2040. Økningen er noe lavere når annen transport inkluderes.

Transportplansjef Hildegunn Hausken i Stavanger påpeker at det viktigste er å bedre trafikksikkerheten på strekningen mellom Stavanger og Kristiansand.

— Vi mener ambisjonsnivået i forhold til trafikksikkerhet er for lavt. Dette er en stamvei og vi mener det rette ambisjonsnivået vil være å legge til rette for fire felt, sier Hausken.

Hovedproblemene med dagens strekning kan oppsummeres punktvis slik:

  • Svært høy ulykkesbelastning, spesielt når det gjelder møteulykker

  • En høy andel tungtrafikk (20 prosent)

  • Kurvatur og stigninger begrenser fremkommelighet, spesielt vinterstid

  • Veistandarden er en begrensende faktor for næringsutvikling og regionforstørring i et område som knytter sammen Norges 3. og 5. største by