— Ordfører Tarald Myrum har ikke i noen sammenheng lyttet til innbyggerne her. Vi har hele tida vært samstemte om at vi ønsker å utrede en veitrase langs stranda. Da hadde vi unngått å dele grenda i to, dyrket mark hadde blitt spart i mye større grad, og veien hadde kommet lengst mulig vekk fra den rasfarlige fjellsiden.

— En gravhaug hadde heller ikke en slik veitrase kommet i konflikt med, slik ordføreren nå antyder vil skje. Men vi har aldri fått svar på brevet vi sendte til Statens Vegvesen om veivalget vi ønsket, med kopi til ordfører, planutvalg og alle grunneierne på Sandnes den 15. november 2012, sier Torhild Sandnes på vegne av grunneierne på Sandnes.

Mandag skrev Fædrelandsvennen om den 4,2 kilometer lange strekningen på Harstadberg sør for Valle sentrum som skal utbedres for 120 millioner kroner. Lokalbefolkningen mener den nye veien blir lagt i rasfarlig område.

Hjulpet av Fylkesmannen

— Som ordfører Tarald Myrum sier har Fylkeskommunen kommet med innsigelser mot veitrasevalg her på Sandnes. Men det har han ikke gjort mot vårt forslag til veitrase langs elva. Dette forslaget har nemlig aldri blitt vurdert. Derfor har det heller aldri kommet med i planarbeidet. Dette forslaget har ikke Valle kommunestyre villet gripe fatt i, sier Sandnes.

Dette kartet viser veitraseen som innbyggerne i grenda Sandnes ville ha. Om riksvei 9 hadde fulgt den svarte linja ville man ha unngått å legge veien idet rasfarlig området i sør, ikke delt grenda i to samt og spart mye dyrket mark, ifølge grunneierne på Sandnes i Valle. Foto: TOR MOSEID

— Hva gjorde Fylkesmannen innsigelser mot da? - Mot begge kommunens forslag til veitrase. Ett som ville ført til at et bolighus måtte rives og ett som ville ha lagt veien på en høy fylling rett utenfor stuevinduet vårt. Vi har fått hjelp fra Fylkesmannens innsigelser, men ingen hjelp fra ordfører og flertallet i Valle kommunestyre, sier Torhild Sandnes.

Dagens veitrasé, som nå er under bygging, er innbyggerne på Sandnes heller ikke verken imponert over eller glade for. Den tar mye dyrka jord og den går i et svært rasfarlig område i sør.

— Ordføreren sier at med ved en ankebehandling ville veibyggingen bli nedprioritert og utsatt. Hva vet han om det? Og når du bygger en vei for minst 100 år framover i tid, betyr vel ikke et halvt års utsettelse eller så noe, sier Torhild Sandnes. |

- Det realistiske alternativet

Ordfører Tarald Myrum sier til Fædrelandsvennen at kommunen har tatt de nødvendige høringer med de som bor på Sandnes under prosessen, og at de har forholdt seg til det.

— Jeg har oppfattet holdningene på Sandnes som sprikende, i alle fall i en tidlig fase. Vi oppfattet også at den traseen vi havnet på, og som bygges i dag, er nærmest det oppsitterne ønsket blant de realistiske alternativene, sier han.

Avvist av Fylkesmannen

- Men dere vurderte ikke traseen som innbyggerne der ville ha? Den i elvekanten?

Skulle du drive med slike svinger opp etter hele Setesdal, kunne du fort få en vei du ikke ønsker.

— Jo, vi tok opp denne med Fylkesmannen i et tidlig forhandlingsmøte. Traseforslaget ble avvist fordi den ville komme i konflikt med en verdifull biotop i området rundt evja som er registret i naturbase.no. Fylkesmannen mente også at her ville det gå med mye matjord. Statens Vegvesen avviste forslaget på et tidlig stadium fordi en omfattende oppfølging i evja ville fordyre prosjektet kraftig, sier Myrum.

Ordføreren bekrefter imidlertid at flertallet i Valle kommunestyre ikke ønsket en trass utenom bebyggelsen.

— Skulle du drive med slike svinger opp etter hele Setesdal, kunne du fort få en vei du ikke ønsker. Vi ønsker en vei som går mest mulig rett fram. Av og til må vi politikere skjære i gjennom for å få framdrift. Da hender det vi må gjøre upopulære vedtak, sier Valle-ordføreren.