LILLESAND: — Jeg er slett ikke fornøyd med utviklingen i denne saken. Derfor vil jeg ha den opp til ny behandling i driftsutvalget, sier Anne Grete Hvalryg (Ap), som er nestleder i utvalget.I går ble samtlige politikere med medlemskap i Frikirken erklært inhabile i striden om kommunens overtakelse av menighetens barnehage. Hvalryg mener rådmannens beslutning tvinger fram ny behandling av saken. - Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder både når man skal legge til rette for beslutninger, og når beslutningene skal fattes. Det sitter medlemmer i driftsutvalget som nå er erklært inhabile. Derfor må saken opp til ny behandling, sier Hvalryg bestemt.Kåre Jortveit (H), Bodil Mørland (V) er medlemmer i Frikirken og representanter i driftsutvalget.- Fremdeles inhabil

— Mørland sa at det er vi i Frikirken som avgjør hvilken pris som er akseptabel. Etter min oppfatning er en slik uttalelse alene nok til å erklære henne inhabil, mener Hvalryg.I går slo rådmannen kontra og slo fast at Arne Thomassen (H) ikke er inhabil. Dette fordi Frikirken sier at det er menighetsmøtet, ikke eldsterådet, som er øverste organ.Hvalryg mener likevel at Thomassen er inhabil. Det begrunner hun med følgende tilførsel, som Høyrepolitikeren krevde innført i protokollen:«Undertegnede (Thomassen. Red. anm.) ba utvalgsleder skriftlig om at Frikirken ble gitt anledning til å presentere sitt syn på saken i forkant av behandlingen. Dette for å skaffe balanse i informasjonen. Dette ble avslått. Undertegnede finner dette sterkt kritikkverdig at et utvalgsmedlems ønske tilsidesettes på denne måten.»- Thomassens engasjement under behandlingen av denne saken, går langt utover det som er vanlig av en representant for kommunen. Engasjementet gir all grunn til å stille spørsmål ved hans objektivitet, sier Hvalryg.- Undrende

Nestlederen i driftsutvalget stiller seg også undrende til Høyres prisforslag for barnehagen.- Administrasjonen gikk inn for 2,936 millioner kroner inkludert utbedringer, blant annet av ventilasjonsanlegget. Høyre foreslo den samme summen, men uten at Frikirken skulle betale for de nødvendige utbedringene. De ville med andre ord gi Frikirken en bedre pris enn administrasjonen. Det er merkelig når kommunen har så dårlig økonomi.Leder av driftsutvalget, Geir Ulf Gauslaa (SV), har sans for argumentasjonen til Hvalryg, men har ikke bestemt seg om saken skal opp til ny behandling i utvalget.- Det er en vanskelig sak med gode argumenter på begge sider. Personlig har jeg sans for argumentene til Hvalryg, sier Gauslaa.frode.sandal@fedrelandsvennen.no