NYE SKOLEKUTT? Politikerne i Kristiansand har i lengre tid vært tydelige på at skolen skal prioriteres. De ansatte i kommunen har fått klar beskjed om å levere en sterk og god skole. Alle har fulgt opp satsingen. Nesten{hellip}.Rådmannen vil igjen kutte i skolebudsjettet. Som i fjor og forfjor, foreslås kutt på flere titalls millioner. De neste to årene skal skolen spare 36 millioner kroner sammenlignet med nivået i 2006 — om rådmannen får det som han vil. Kommunalt Foreldreutvalg består av foreldre til elever i grunnskolen i alle deler av Kristiansand. Vi har et styre med foreldre fra 14 av skolene i kommunen. Etter at rådmannen la fram handlingsprogrammet for de neste fire årene, har vi sett på hva forslaget om kutt i driften av skolene vil føre til for våre barn. Vi har undersøkt med rektorer og lærere om hva de tenker om konsekvensene, og vi har snakket med foreldreutvalgene (FAUene) på mange skoler. Vår konklusjon er klar: Kommunalt Foreldreutvalg mener det ikke er mulig å spare så mye penger uten å redusere dagens lærekvalitet betydelig. Kuttene vil få uheldige konsekvenser for barn og unge i grunnskolen.I Kommunalt Foreldreutvalg spør vi oss derfor, er det rom for å redusere kvaliteten i skolene i Kristiansand? Kan ambisjonene for læring og trivsel gå ned? Skal vi godta at skolene, år etter år, må bruke kreativitet og krefter på å finne ut hvordan de skal kunne gjennomføre kuttene - i stedet for å holde fokus på bedre læring og trivsel?I Handlingsprogrammet som skal behandles av bystyret i desember, presenterer administrasjonen budsjettet. En stor del av kuttet i skolesektoren skal gjennomføres ved at hver enkelt skole får mindre penger til lærere og assistenter. Vi finner ingen argumentasjon i fremstillingen om at dagens læringskvalitet kan opprettholdes med så betydelige kutt. Skoledirektøren sier selv i handlingsplanen: «..et flatt trekk vil få for store konsekvenser for hele tjenestetilbudet til at skoledirektøren kan forsvare dette.»Det andre store kuttet skal gjennomføres ved at foreldrebetalingen i Skolefritidsordningen (SFO) økes med over 5 millioner årlig. Vi tror økningen er så betydelig at noen foreldre vil se seg tjent med å etablere alternative løsninger for tilsyn av barn etter skoletid. Vi tror også den kan bidra til at færre barn i hjem med dårlig økonomi vil kunne benytte seg av SFO. De økte inntektene fra SFO skal altså ikke brukes til å lage et bedre tilbud i SFO, men til å dekke opp for kuttet i skolen. Spissformulert kan vi si at foreldre med barn på 1.-4. trinn får «dobbelt opp»: høyere pris i SFO og mindre læring på skolen. Regjeringen sier at skolen er et viktig satsingsområde fremover. Kristiansand har lenge hatt ambisjoner om å ha et svært godt skoletilbud. Vår skole skal være langt fremme sammenlignet med andre kommuner i Norge. Dette passer ikke med de stadige kravene om kutt i ressursene til skolen. Kommunalt Foreldreutvalg ber politikerne om en avklaring på det egentlige ambisjonsnivået for skolene i Kristiansand. Et tydelig signal er å legge tilbake til skolene de midler og den økonomiske langsiktighet som er nødvendig for å sikre gode lærings- og oppvekstvilkår.Vi oppfordrer videre politikerne til å gi rådmannen klar beskjed om at skolen skal prioriteres - i år og i årene fremover. Spesielt må ressursene til hver skole vernes. Nøkterne svar fra over halvparten av kommunens rektorer forteller oss at nå fins det bare en mulighet for kutt: lærerstillinger må fjernes. Ofte ryker da en nylig ankommet entusiastisk lærer som har brakt med seg pågangsmot og kraft til å gjøre en viktig innsats. Flere av rektorene uttrykker bekymring for at et så stort kutt også vil gå utover tilpasset opplæring. Vi ber politikerne om å styrke skolen, ikke svekke den. Kristiansand styrer mot en dårligere skole ved stadig å gjennomføre budsjettkutt. Hallgeir VestølFredrik DahlEgil StrømmeElse ReitherKristin BaatzRonald MikalsenMorten L. EliesonPatricia SobenesTerje FlakThor HardelandAasgeir ValderhaugJohn PedersenMarit SannerStyret i Kommunalt Foreldreutvalg i Kristiansand