Internasjonal forskning og studier ved Folkehelseinstituttet viser at grove partikler som dannes når piggdekk sliter ned veidekket kan utløse helseskader. Etter instituttets oppfatning er det viktig at myndighetenes tiltak også rettes mot denne typen partikler. I de fleste byer og tettsteder har imidlertid økt dødelighet sterkest sammenheng med fine partikler. Når det gjelder KOLS, astma og innleggelse på sykehus for luftveisproblemer, er sammenhengen sterkere eller minst like sterk for grovfraksjonsstøv som for finfraksjonsstøv.