• FUNNSTEDENE: De røde markeringene på bildet viser hvor arkeolog Morten Olsen har gjort sine oppdagelser. Til høyre er funnene med steinalderbosetninger og gårdstunet gjort, mens gravplassene fra jernalderen er gjort på andre siden av fjorden. Broen over fjorden som inngår i det traséalternativet berører begge disse stedene, der det står hytter i dag. FOTO: Anders Martinsen

- Motorveier får ofte prioritet

— Store motorveiutbygginger treffer ofte på kulturminner, ettersom de gjør store inngrep i terrenget. Men samfunnsnytten er som regel så stor at veivesenet får dispensasjon til å bygge gjennom.