Det sier Høyres statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet, som verken kommer fødeavdelingen eller egne

Birgitte Jordahl

partikolleger i Kristiansand i møte på ønsket om to barnehageopptak i året. Hun viser imidlertid til Drammen kommune, som i dag har løpende opptak gjennom året.

— Det er ikke tvil om at regjeringen skal ha et mer fleksibelt opptak. Det er også slått fast i regjeringserklæringen. Men finansiering av barnehageplasser og utbygging er lokale prioriteringer. For 2015 ble det bevilget midler til 3400 ny plasser. Når dette får helårsvirkning i 2015 blir tallet doblet. Med to opptak vil noen alltid uansett falle på gal side av datoen. Vårt mål er derfor at vi har fleksible opptak. Store kommuner har klart å prioritere dette, for eksempel Drammen kommune, sier statssekretæren.

— Så dine partikolleger i Kristiansand har ikke prioritert riktig?

— Innenfor rammen har de hatt muligheten til å prioritere annerledes. Det har man alltid. Så er det alltid mange gode formål. Noen kommuner velger annerledes. Dette står forøvrig ikke bare på beløpene. Det handler også om å regulere tomter og å skaffe kvalifisert personale, som det er et stort etterslep på etter den raske utbyggingstakten som var under den rød-grønne regjeringen, sier hun.