Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med i år.

— Vi er glade for at regjeringen har holdt løftet sitt. At breddeidretten på landsbasis fra neste år skal få 64 prosent av tippemidlene, betyr mye også for vårt fylke, sier organisasjonssjef i Vest-Agder idrettskrets, Terje Larsen.

Fram til 2012 fikk breddeidretten 46,5 prosent av tippemidlene. Det økte til 49,7 i 2013, til 56 i år og nå altså 64 prosent fra neste år.

Forkorter etterslepet

Mens Vest-Agder har vært vant til å få rundt 25 millioner kroner i tippemidler, var summen i år rundt 35 millioner. Terje Larsen anslår at summen fra 2015 vil være nær 40 millioner kroner.

— Den viktigste effekten er nok at etterslepet for bygging av idrettsanlegg vil bli forkortet. I Vest-Agder er snittiden 3,5 år fra man får godkjent en søknad om tippemidler til pengene blir utbetalt. I Kristiansand er etterslepet på hele seks år. Når etterslepet fremover blir forkortet, innebærer det kortere tid med mellomfinansiering for alle som bygger idrettsanlegg, forklarer Larsen.

Hans kollega i Aust-Agder, Svein Lien, opplyser at fylket har vært vant til rundt 20-21 millioner i årlige tippemidler.

— Også for oss vil dette medføre en millionøkning. Vi håper det kan bidra til at etterslepet blir halvert til rundt to år. Det vil stimulere til å bygge nye anlegg, poengterer Lien.

Bygging og rehabilitering

Kulturminister Torhild Widvey uttrykker det samme til NTB:

— Denne økningen vil gi bedre rammevilkår for idretten lokalt. Pengene skal i første rekke brukes til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.

Staten skal ikke lenger motta en andel av overskuddet fra Norsk Tipping, og i stedet skal idrett og kultur få mer penger. Generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund har tidligere varslet at mesteparten av pengene skal gå til nye anlegg.

Vil øke momskompensasjonen

Regjeringen foreslår å bevilge 16,8 millioner kroner mer til ordningen med momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 settes det av 72,6 millioner kroner til formålet.

Ordningen med momskompensasjon ble innført i 2010. Den gir idrettslag og foreninger mulighet til å få tilbakeført deler av momsen som er betalt i forbindelse med bygging av anlegg.

De siste årene har antall søknader om momskompensasjon økt kraftig. Det har gitt utslag på hvor mye hver enkelt søker har fått tilbakeført.

– Vi er klar over at idrettslagene i år fikk lavere beløp enn de søkte om, på grunn av det høye antallet søkere. Vi vil følge utviklingen og komme tilbake til hvordan dette kan ordnes opp i, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Hvor stor andel av momsen som blir kompensert, avgjøres av størrelsen på bevilgningen i statsbudsjettet. Den prosentvis tilbakeføringen vil være lik for alle de innvilgede søknadene.