HELSEVESENET: Norske sykehus har høyere sykefravær enn noen annen sektor. Alle landets sykehus bryter arbeidsmiljøloven. Det viser sluttrapporten etter Arbeidstilsynets sykehuskampanje God Vakt! En bedre arbeidsgiverpolitikk i sykehusene kan gi lavere sykefravær og store innsparinger.I 2005 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i 22 helseforetak og fem private sykehus. Rapportene viser at de ansatte strekker seg lenger enn de burde i forhold til egen helse. Fagforbundet har studert rapportene nøye. Vi vil passe på at påleggene fra Arbeidstilsynet følges opp. Vi er enig med Arbeidstilsynet i at helseforetakene må rydde opp i eget hus. Når de som skal ta vare på folks helse blir syke av jobben sin, er det alvorlig for den enkelte og for arbeidet som skal utføres. At tilstanden er den samme i hele landet, understreker alvoret.Sykefraværet i helsesektoren ligger over landsgjennomsnittet. Og det fortsetter å øke. Samtidig kuttes årsverk og sengeplasser i sykehusene for å få økonomien i balanse. Kutt fører til økt arbeidsbelastning og tidspress. Vi håper at våre arbeidsgivere vil innse at det vil lønne seg å satse for å få ned fraværet. Sykehusstyrene må også involvere seg mer i personalpolitikk. 75 prosent av kostnadene i sykehusene er personalkostnader. Lønn alene utgjør 44 milliarder kroner. Når fraværet er på ni prosent, er det lønnsomt å gjøre noe med sykefraværet. Lavere sykefravær kan langt på vei løse sykehusenes økonomiske problemer. Til tross for høyt tempo og stort arbeidspress, opplever de sykehusansatte god støtte fra kolleger. Arbeidet er meningsfylt og interessant. De ansatte er glade i jobbene sine. De føler stor omsorg for pasientene og deres behov. Men det er ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Det igjen fører til frustrasjon, utbrenthet og sykefravær som til syvende og sist rammer pasienten.Sykehusene kan organiseres på en bedre måte enn i dag. Men vi kommer ikke utenom at sykehusene trenger mer penger. Det trengs økt bemanning for å unngå dagens tidspress. Flere folk koster penger. Når folk jobber under tidspress, kan det oppstå situasjoner som er farlige for pasientene. Fagforbundet tror at omstilling på lag med de ansatte er veien å gå for å få økt trivsel og redusert fravær. Vi jobber med en avtale om partsbasert omstilling med Navo og de andre arbeidstakerorganisasjonene. Målet er lokale omstillingsavtaler i pilotsykehus som går foran når det gjelder medarbeiderinitiert omstilling. Det lønner seg å ha en god arbeidsgiverpolitikk — det viser også tall fra Samdata. Et eksempel er sykehuset Telemark. Sykehuset utnytter skattekronene best og har samtidig svært fornøyde ansatte.Kjellfrid BlakstadLeder seksjon Helse og Sosial, Fagforbundet