BIRKENES Trafikken av biler, busser, gående og syklende er stor. Den har økt etter oppstarten av en ny barnehage. I tillegg vil utbygging av skolene føre med seg anleggstrafikk.Det er tid for oppjustering av trafikksikkerhetsplanen i Birkenes. Og behovet for å få gjort noe, både på kort og lang sikt, i området mellom Birkeland skole og Valstrand ungdomsskole blir understreket.Som straktstiltak bør det merkes opp flere parkeringsplasser og skaffes veilys ved Gamle Valstrand skole. Og i forbindelse med skoleutbyggingen er det nødvendig å tenke grundig gjennom trafikkavviklingen og sikkerheten for barna. Det er foretatt en kartlegging av hvordan kjørende og gående ferdes og hvor konfliktområdene er.Ellers er disse tiltakene på topp på prioriteringslisten i Birkenes:Veilys: 1000 meter lang veistrekning fra Engesland skule til Åsveien. Trafikkert og delvis i tettbygd strøk.Gangveier: Den sterkt trafikkerte strekningen fra Speiderveien til Kalvåsen på riksvei 402.Fortau: 130-140 meter på Drangsholt, langs riksveg 41.Redusert fart: 40-sone ved barnehagen på Engesland. JOSTEIN BLOKHUS