Påbud og forbud (forskriftsfestede tiltak)

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement (se nedenfor).

 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)

 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)

 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)

 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak. (nytt)

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

 • Skjenkestopp, inne og ute. (nytt)

 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing (nytt)

 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet (nytt)

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. (nytt)

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for (nytt): # individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand. # skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør. # rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. # annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for blant annet treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)

 • Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. (nytt)

 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (justert)

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.

 • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)

 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Idrett og organiserte fritidsaktiviteter

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 personer, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)

 • Vi anbefaler ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel kamper, cuper, turneringer eller stevner. (nytt)

 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, som kamper og turneringer, og andre organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for både barn og voksne. Unntaket er utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, gitt at dette er mulig innenfor arrangementregelverket. (nytt)

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser.

 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Skoler, barnehager og SFO

 • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt)

 • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)

 • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt)

 • Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. (nytt)

 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Arbeidsliv

 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)

 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

 • Anbefaling om 1 meters avstand.

 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under «Munnbind».

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Arrangementer og sammenkomster

 • Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt)

 • Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

Karantene og isolasjon

 • Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortsatt være i fritidskarantene (se eget punkt lenger nede) til negativ test etter 7 dager. (nytt)

 • Alle nærkontakter skal teste seg så raskt som mulig med en antigen hurtigtest, selvtest eller pcr-test. Man regnes som nærkontakt hvis man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet. Man er også nærkontakt om man har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER i direkte fysisk kontakt ELLER direkte kontakt med sekret.

 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skal teste seg med pcr-test etter 7 døgn. Hvis den er negativ kan karantenen avsluttes. Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner og overnattingsbesøk.

 • Øvrige nærkontakter kan teste seg med pcr-test etter 3 døgn. Hvis den er negativ kan du avslutte karantenen i arbeid- eller skoletiden. Det vil si at du må fortsatt være i karantene på fritiden din og kan for eksempel ikke dra på besøk til andre eller drive med fritidsaktiviteter. Etter 7 døgn skal du ta én ny test, er den negativ kan du avslutte karantenen. Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger eller klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

Hvordan gjennomføre smittekarantene

Dersom du er i smittekarantene gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.

 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.

 • Ikke foreta reiser innenlands.

 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.

 • Ikke ta offentlig transport.

 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.

 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.

 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.

 • Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

 • Er du i smittekarantene og utvikler symptomer på covid-19, skal du kontakte helse- og omsorgstjenesten for å teste deg.

Hvordan gjennomføre fritidskarantene

 • Dersom du er øvrig nærkontakt og tester negativt etter 3 dager vil du fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.

 • Fritidskarantene betyr at du kan gå på jobb, men er underlagt samme karantenereglene som alle andre på fritida. Du kan altså ikke gå på kino, arrangementer eller bursdager, for eksempel.

 • Du bør bruke munnbind til og fra jobb.

Unntak fra karantene

 • Gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder

 • Alle som har gjennomgått covid-19 de 3 siste månedene er unntatt smittekarantenen. Dette gjelder fra du er avisolert og til det har gått 3 måneder fra du tok testen.

 • Alle som har fått oppfriskningsdose av koronavaksinen for over 1 uke side er unntatt smittekarantenen. Oppfriskningsdose er de som har fått tredje dose, eller andre dose dersom de har tatt Janssen-vaksine tidligere. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær må du også teste deg hver dag med selvtest eller antigen hurtigtest eller annenhver dag med pcr-test i 7 døgn for å være unntatt fra smittekarantenen.

 • Øvrige nærkontakter som er under 18 år er unntatt smittekarantene. De som er definert som husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære må i smittekarantene. Det anbefales at denne gruppen testes så raskt som mulig etter nærkontakt med en smittet person og på dag 3 og dag 7 etter nærkontakten.

 • Hvis jobben din er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, slipper du smittekarantene i arbeidstiden hvis du tester negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. På fritiden har du karanteneplikt. For personer som er i samme husstand eller tilsvarende nære til en person i isolasjon, gjelder unntaket kun fullvaksinerte som bruker munnbind i arbeidstiden.

Isolasjon

Hvis du har testet positivt på en koronatest skal du isolere deg. Når du er i isolasjon gjelder dette:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.

 • Be om fra andre om hjelp til nødvendige ærend.

 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.

 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.

 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.

 • Barn og ungdommer har behov for omsorg, selv om de har koronasykdom.

Oppholdssted for isolasjon

 • Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

 • Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

 • Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med korona snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Hvor lenge må du være isolert?

 • Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet OG du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

 • Dersom du ikke har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått 6 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19-testen. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

 • Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

 • For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Reisekarantene

Reiser til og fra utlandet

 • Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både i Norge og dit du skal reise. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU. Du kan også laste ned UDs app «Reiseklar», dette er en app som samler reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering på ett sted. Les mer om appen her.

 • Fargen på landet du reiser fra avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge.

 • Etter at du har funnet ut hvilken farge landet har kan du lese om hvilke regler som gjelder for deg her.

 • Kan du ikke dokumentere vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19 med et gyldig koronasertifikat, regnes du som uvaksinert ved innreise.

 • Her finner oversikten hva som er et gyldig koronasertifikat.

 • Reiser du med flere, for eksempel barn, må dere sjekke hvilke regler som gjelder for hver enkelt i reisefølget.

Kilder: regjeringen.no, helsenorge.no og helsedirektoratet.no