– Mer moti­verende å holde åpent enn å stenge

foto