LILLESAND: 12 av dem for ulovlig fiske av laks og sjøørret på Agder-kysten. 45 personer har fått advarsler for mangelfull merking av fiskeredskap.— Det er strenge regler for å hindre overbeskatning av laks og sjøørret.Det sier Carl Erik Kilander ved kontoret til Statens Naturoppsyn i Lillesand. Han understreker imidlertid at mye av naturoppsynets oppgaver går på informasjon og skjøtsel, ikke bare kontroll.Av de 24 sakene som ble politianmeldt i 2004 er det hittil utstedt forelegg i ni av sakene, tre av dem gjelder ulovlig fiske. Og hele 45 advarsler er gitt for mangelfull merking av faststående lakseredskap og settegarn, de aller fleste fra Vest-Agder, der det er langt flere lakseelver og laksefiskere enn i Aust-Agder. Hvis det oppdages gjentakelser, må synderne regne med å bli anmeldt til politiet.Fire bøter er gitt for ulovlig sjøfugljakt i Søgne og Mandal, og tre bøter er gitt for brudd på verneforskriftene på Lista. Her er det gitt 6000 kroner i bot for ulovlig landing med helikopter øst på Listastrendene landskapsvernområde, og bøter på to og tre tusen kroner for kjøring med moped langs de vernede strendene på Lista. En sak om avfallsbrenning på Lista i et område med fredning av fugleliv er blitt henlagt, og drenering i et område med fuglelivsfredning er ennå ikke avgjort.Av seks anmeldelser på vilt- og/eller våpenloven kommer to fra Søgne og to fra Mandal. Her har to personer fått 4000 kroner i bot hver, to andre fikk tusen kroner hver, mens to ikke er avgjort ennå.Det er anmeldt ett brudd på friluftsloven, det gjaldt sprenging i Skjærgårdsparken på Uvår. Den saken er henlagt.Naturoppsynet har dessuten gitt 47 advarsler for brudd på naturvernloven. Det gjelder saker som båndtvang, samt kjøring og parkering innenfor vernesonen, spesielt på Lista. Kontrollene skjer i nært og godt samarbeid med politiet, opplyser Kilander. I tillegg til kontroller og informasjon, har naturoppsynet hatt særlig fokus på fredet eikeskog på Sørlandet. Det er bevilget 200.000 kroner til skjøtselstiltak i naturreservatene Skiftenes og Sæveli i Grimstad og Store Øygarden naturreservat i Søgne. Skjøtselen gjøres etter oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i de to Agder-fylkene, og hensikten er å få fram grove dimensjoner av eik. De store, grovstammede eikeskogene på Sørlandet ble i stor grad borte etter sterk uthogging, ikke minst i forbindelse med storeksport av eiketømmer til skipsbyggingsindustrien i Holland på 16- og 1700-tallet. Nå har naturoppsynet fått god hjelp av landets fremste eksperter på skjøtsel av eikeskog for å få fram de store, flotte eiketrærne igjen.