Sørlandet sykehus Kristiansand. Sørlandet sykehus Kristiansand. Foto: Tormod Flem Vegge

Omstridt kirurg fratas autorisasjonen

Statens helsetilsyn har konkludert med at den omstridte kirurgen, som står bak flere feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus, fratas autorisasjonen.

KRISTIANSAND: Statens helsetilsyn melder onsdag at de har avsluttet sin tilsynssak mot Sørlandet sykehus og to leger/kirurger som jobbet der.

Konklusjonen er knusende. Både sykehuset og de aktuelle legene har brutt kravet til faglig forsvarlighet. Ettersom tilsynet har vist at sykehusledelsen ikke har sikret god nok kompetanse ved de to legene, kreves det også at det settes inn flere tiltak (se bunnen av saken).

Den ene legen er den mye omtalte «Flekkefjord-kirurgen», og som NRK Sørlandet meldte først onsdag, er han fratatt autorisasjonen. Vurderingen er dermed at kirurgen har opptrådt så uforsvarlig at han er uegnet til å utføre yrket.

Den andre aktuelle legen jobbet tidligere ved Flekkefjord sykehus, og har fått sin autorisasjon begrenset.

Dette på bakgrunn av gransking av legenes behandling i perioden 2016–2019.

Fra den avskiltede legens tid ved Flekkefjord sykehus mellom 2008 og 2019 ble det konstatert alvorlige brudd på forsvarlighetskrav og helsepersonell-loven i sju tilsynssaker. I tre tilfeller har pasienter omkommet.

«Brutt sin plikt»

Slik Fædrelandsvennen meldte mandag, konkluderer Helsetilsynet også med at sykehuset har brutt forsvarlighetskravet i Spesialisthelsetjenesteloven.

Ledelsen har og brutt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Det betyr at sykehuset har drevet med for stor risiko. I rapporten går det fram at det er avdekket vesentlig mangler i helseforetakets styring av aktuelle tjenester, noe som har satt pasientsikkerheten i fare og fått alvorlige konsekvenser for flere pasienter».

«I vurderingen er det lagt vekt på at helseforetaket ikke sørget for at de aktuelle legene hadde nødvendig kompetanse og erfaring innen aktuelle fagfelt, og at ledelsen ikke fulgte opp dette med tilstrekkelige risikoreduserende tiltak», heter det fra Helsetilsynet.

Og videre:

«Sykehuset har dermed brutt sin plikt til å tilby pasienter forsvarlige helsetjenester. Som følge av dette er flere ortopediske operasjoner ikke utført forsvarlig og flere pasienter er påført irreversibel skade. Helseforetaket må iverksette nødvendige tiltak for å ha kontroll med at alle operasjoner gjennomføres av personell med nødvendig kompetanse og erfaring, og slik at eventuell svikt kan oppdages og rettes».

Rapporten peker på at mangelfull kompetanse og erfaring var delvis kjent, men ikke fulgt opp med tilstrekkelige risikoreduserende tiltak på ledernivå. Legene ble ikke systematisk fulgt opp, og utfordringer med arbeidsmiljø, kommunikasjon og samhandling satte pasientsikkerheten ytterligere i fare.

Det blir Statsforvalteren i Agder sin jobb å følge opp dette.

Flere feiloperasjoner

Den omstridte legen ble flyttet fra Flekkefjord sykehus til Kristiansand i begynnelsen av 2019 etter at det ble avdekket at han hadde begått en rekke feiloperasjoner uten spesialisering som ortoped. At han ikke hadde nødvendig utdannelse, var kjent for sykehusledelsen.

Statens helsetilsyn har i et års tid vurdert om han skal fratas autorisasjon eller få andre former for reaksjoner for gjentatte brudd på forsvarlighetskrav og lovverket, i tillegg til å granske sykehusets rolle.

Samtidig har sykehuset og konsernrevisjonen i Helse sør-øst undersøkt flere operasjoner han har begått i Kristiansand, mens han tok utdannelse som ortoped. Konsernrevisjonen avdekket flere kritikkverdige forhold ved sykehuset, som styret har vedtatt en plan for å rydde opp i.

Da NRK Sørlandet før dette avdekket et nytt tilfelle av feilbehandling i Kristiansand, tok sykehusledelsen ham ut av alle virksomhet rettet mot pasienter. Senere besluttet Helsetilsynet å midlertidig frata ham autorisasjonen, og ansettelsesforholdet ved sykehuset ble avsluttet.

Nå er det altså på det reine at hans tid ved operasjonsbordet er over.

Etterforskning

NRK melder også at en pasient i Kristiansand har politianmeldt legen og Sørlandet sykehus.

Kenneth Rafaelsen, seksjonsleder for etterforskning ved Kristiansand politistasjon, bekrefter overfor NRK at politiet etterforsker mulige brudd på helsepersonelloven, og ser både på sykehuset og på legen i sin etterforskning.

Det er foreløpig ikke tatt ut noen siktelse i saken.

Vis fakta ↓
Krever følgende tiltak