valgLØFTER: Regjeringen har lenge arbeidet for å oppfylle Soria Moria-erklæringens mål om at unge funksjonshemmede skal ut av eldreinstitusjonene. Unge mennesker skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv, selv om de er sterkt hjelpetrengende. Dette kan være vanskelig å oppnå i institusjoner som er tilpasset eldre brukere. Målet om at ingen unge funksjonshemmede skal bo i eldreinstitusjoner mot sin vilje, står derfor høyt på min dagsorden.Alle landets kommuner er pålagt å registrere hvor mange unge mennesker med nedsatt funksjonsevne som bor i alders— og sykehjem. Tallene er samlet i en offentlig databank for kommunene (Kostra). Foreløpige tall viser at det i 2005 var 191 personer under 50 år som var bosatt i institusjoner for eldre og funksjonshemmede. Av disse er det 129 som bor i alders- og sykehjem. Dette er heldigvis en klar nedgang i forhold til 2004. De to siste årene har Fylkesmannen fulgt opp alle kommuner der det finnes unge personer som bor i sykehjem mot sin vilje. I 2005 var det 12 personer som ønsket et annet botilbud, men der kommunen ikke hadde noen plan for utflytting. Jeg har fått opplyst at disse personene har fått tilstrekkelig oppfølging etter at Fylkesmannen var inne, slik at utflytting har skjedd eller vil skje. Hittil i år er det også 12 personer som er fulgt opp individuelt av Fylkesmannen. Fire av disse har ennå ikke fått en endelig utflyttingsdato og følges derfor tett av Fylkesmannen. Vi kan ikke ha det slik at unge mennesker blir boende i eldreinstitusjon mot sin vilje. For å hindre dette er det viktig at alle parter kommer på banen og blir enige om å utarbeide en individuell plan. Brukeren selv og alle som har med han eller henne å gjøre i kommunen, og eventuelt i spesialisthelsetjenesten, må samarbeide om et godt botilbud i egen bolig. Vi har tall på at det er flere nå som får utarbeidet individuell plan, og det er en gledelig utvikling.Det er ressurskrevende for kommunene å bygge opp et godt botilbud utenfor institusjon. Jeg vil opplyse at det finnes en egen finansieringsordning som skal redusere merkostnadene som kommunene får når unge personer med stort tjenestebehov, skal leve et selvstendig liv i egen bolig. Sylvia Brustad, helse- og omsorgsminister