I et ekstraordinært bystyremøte mandag kveld vedtok politikerne i Lillesand med 21 stemmer mot 4 å følge rådmannen og ordførerens innstilling om å etablere et midlertidig asylmottak for enslige mindreårige flyktninger i Sjømannshavens lokaler på Brentemoen.

Det er Stiftelsen Sana som ønsker å etablere det midlertidige flyktningmottak etter forespørsel fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Direktoratet beskriver flyktningsituasjonen i Europa som akutt, og er pålagt å opprette flere asylmottak på landsbasis.

Ønsket utsettelse

Lillesand Venstre var tidlig ute med et tydelig «ja» til mottaksplanene i Sjømannshaven.

— Når vi vet at så mange står og venter på å komme ut av transittmottakene, er det viktig at vi i Lillesand er med på å bidra i denne nasjonale dugnaden. Det handler om at alle kan stille opp og hjelpe når behovet er så stort, sier Petter Toldnæs, gruppeleder i Lillesand Venstre.

Fra talerstolen satte Pensjonistpartiets Tor Olav Tønnessen fem et forslag om å utsette saken slik at det nyvalgte bystyret kan behandle den, noe som ble nedstemt.

Han pekte på manglende informasjon i innstillingen fra administrasjonen.

— Hvordan skal vi ivareta behovene til de to gruppene - de eldre og de unge - som nå krasjer? Og når denne bygningen bruksendres til asylmottak, vil da Husbanken kreve tilbake tilskudd? sa Tønnessen.

Til det siste spørsmålet kunne administrasjonens Geir Jenssen svare at det ikke foreligger signaler på at Husbanken vil kreve tilskudd tilbakebetalt.

foto
I denne hagen vil inntil 26 unge asylsøkere få boltre seg i løpet av høsten. Det var fire av Lillesand bystyres 25 fremmøtte representanter negative til. Foto: Eirin Margrethe Fidje

Gir tolv årsverk

Mottaket i Lillesand vil være døgnbemannet med til enhver tid to personer, og totalt opprettes tolv årsverk i forbindelse med driften. I første omgang er det snakk om en leieperiode på seks måneder som maksimalt kan utvides til å gjelde ett år, noe som vil gi rundt en million kroner i leieinntekter til kommunen. Høyres Einar Holmer-Hoven mener at bemanningen høres lav ut, og poengterte også at lokalene neste høst skal brukes til skolefritidsordning.

— Vi skulle også gjerne sett mer informasjon, men å utsette saken er ikke bra i dette tilfellet. Vi har fått muligheten til å ta et ansvar i Lillesand, og ansvaret må veie opp for den usikkerheten vi kjenner. Ap er positive til administrasjonens forslag, sa Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen.

Oddbjørn Kylland kom med følgende oppfordring til nei-fløyen:

— Jeg vil be dere gå ut og finne alternativer, slik at kommunen kan ta sitt ansvar, sa Kylland.

Egnede bygninger

Forslaget fra administrasjonen møtte tidligere forrige uke kraftig kritikk i sosiale medier etter at Lillesands-Posten først omtalte saken. Tidligere i høst la kommunen ned driften av sykehjem i Sjømannshaven på grunn av manglende mulighet for finansiering, og det blir stilt spørsmål ved hvorfor det nå er mulig å drive asylmottak i de samme lokalene.

Med Sana som leietaker vil et midlertidig asylmottak derimot være fullfinansiert uten kommunens innblanding.

Kommunalsjef for helse- og kultur, Geir Jenssen, opplyser at bygningsmassen vurderes som egnet som midlertidig asylmottak.

— Det stilles strenge krav til bygningsmassen, og blant annet har brannvesenets forebyggende avdeling hatt en gjennomgang av bygningen. De ti rommene som er på rundt 24 m2 inkludert bad vurderes av UDI som greie for to ungdommer per rom, opplyser Jenssen.

Kommunen søker nå om bruksendring fra sykehjem til asylmottak i tillegg, og Jenssen anslår at mottaket kan stå klart rundt tre uker etter et eventuelt positivt vedtak er på plass.