KUNST: Christianssands Kunstforening har lyst ut stilling som daglig leder. Kunstforeningens ledelse består i dag av en daglig leder med det administrative og økonomiske ansvar, og en kunstnerisk leder. De to jobbene er henholdsvis en 100 prosent stilling og en 50 prosent stilling.Stillingsbrøkene forteller om kunstforeningens syn på og vektlegging av de to funksjonene. Den offentliggjorte utlysningsteksten sementerer en struktur som er svært uheldig. Etter min mening er den kunstneriske aktiviteten den fundamentalt viktigste ved ethvert utstillingssted.Styringsmodellen med delt administrativ og kunstnerisk ledelse har i den senere tiden vunnet et visst innpass i Norge, og det kan nok fremstå som en god idé å gi den kunstnerisk ansvarlige anledning til å konsentrere seg om sitt arbeidsfelt. Men i realiteten er de to funksjonene altfor sammenvevde til at dette lar seg gjøre. Ansvarsfordelingen blir uklar.Ledelsen ved Christianssands Kunstforening fremstår i dag som unødvendig topptung og kostbar. Den er heller ikke i overensstemmelse med gjengs praksis. De fleste store kunstforeningene har vært og er intendantstyrte, det vil si at de har en leder med både det kunstfaglige og administrative ansvar. Det samme gjelder de fleste større kunstinstitusjoner i Norge. Helt opp til 2000 var dette praksis ved Christianssands Kunstforening også. Utlysningsteksten til stillingen som daglig leder vitner om mangel på realisme og faglighet. Stillingen er nå definert som svært omfattende: Blant annet innbefatter den regnskap, salg, markedsføring og formidling av kunstforeningens tilbud til alle grupper mennesker, personalansvar, forberedelse av styre— og årsmøter samt den daglige drift. Jeg er bekymret for forholdene ved kunstforeningen og mener institusjonen må styrkes kunstfaglig og på andre måter:Stillingen som daglig leder ved Christianssands Kunstforening reiser prinsipielle spørsmål knyttet til hvilken styringsform som tjener et tungt utstillingssted best, og om en kunstforening i det hele tatt er egnet til å drive et slikt sted. Stillingen som daglig leder var økonomisk motivert da den ble etablert på nyåret 2005. Kommersielle hensyn sto sentralt.Like viktig var, slik jeg opplevde det, motviljen mot moderne kunst. Kanskje ikke så rart når de fleste i et kunstforeningsstyre er folk uten større kunstfaglig innsikt. Grunnlaget for opprettelsen av nåværende stillingsstruktur var det private næringsliv; det styret ønsket seg var en administrerende direktør! Nedprioriteringen av det kunstfaglige fundament ved Christianssands Kunstforening aktualiserer behovet for en revurdering av administrasjon og styringsstruktur for institusjonen. Svein ThorudKristiansand