Mandal: Bygningsrådet hadde oppfordret til fylkesinstansene til å kutte ut meklingsmøtet på grunn av at ville være sløsing med ressursene. Rådet mente fylkesinstansene ville innse at de var på feilspor hvis de drog sammen på en befaring og klarerte misforståelser. Det ble fullstendig avvist. Reguleringsplanen gjaldt nye boligtomter. Et klart flertall i bygningsrådet har vært positive til planen fra start, mens saksbehandlerne har vært negative. I et brev til rådmannen har Frp-representant Sven Tallaksen gitt uttrykk for at det synes som holdningene til de lokale saksbehandlerne har smittet over på fylkesinstansene. Tallaksen viser til at miljøvernavdelingen innledet forhandlingene med å innrømme at den hadde tatt for hardt i. Inntrykket til Tallaksen er at offentlige saksbehandlere lett fokuserer på problemer og synes mindre opptatt av positive elementer. Innsigelsesmyndighetene kommer lett på banen, selv om det gjelder meget lokale anliggender. Å være lokalpolitiker blir veldig lett vanskelig dersom man går litt utenfor den offentlige oppfatning, skriver Tallaksen i brevet til rådmannen. Han har stor forståelse for kritikken mot kommunens miljøvernleder om at det er malplassert å betegne området som et viktig viltområde.