Lille­sand med vaksine­utford­ring til nabokom­munene