Ny E39: Samferdselsdepartementet går for den røde streken på kartet

Samferdselsdepartementet anbefaler den såkalte R2-traseen – den røde streken på kartet – for ny E39 mellom Ålgård og Lyngdal.

Publisert:

Kartet viser de ulike, aktuelle trasévalgene for ny E39 på strekningen fra Ålgård til Lyngdal.

  • Ove Heimsvik

Departementet landet dermed på samme konklusjon som Statens vegvesen.

Anbefalingen fra Samferdselsdepartementet (SD) er nå oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for videre behandling.

Anslått kostnad for den nye traseen er om lag 33,6 milliarder 2020-kroner for den vel 95 kilometer lange strekningen.

Landet på R2

I brevet til KMD erkjenner Samferdselsdepartementet at det ikke har vært mulig å imøtekomme synspunkter fra alle berørte kommuner i saken.

Etter en helhetsvurdering har SD landet på trasévalget med det tekniske navnet A1-R2 m/V4a fra Ålgård og fram til kommunegrensen i Kvinesdal.

SDs tilråding er at det ikke blir fattet noe planvedtak for traseen gjennom Kvinesdal nå.

Konflikt med mineralressurser

Ett av de viktigste argumentene for å ikke velge alternativet R1, som er den øverste blå linjen på kartet, er at det vil innebære konflikt med viktige mineralressurser i Øygrei-området.

– Vi har kjørt en høring og har vært åpne for innspillene. Mange har vært opptatt av mineralforekomstene i Helleland-området og at veien ikke måtte ødelegge for disse. Vi innså at vi tidligere hadde vektlagt forekomstene for lite. Vi tok også inn over oss at et kryss på Sagland vil bedre avlaste fv. 44 og være mer tjenlig enn et kryss nærmere Vikeså, sa Bjarte Sandved i Statens vegvesen til Aftenbladet 18. juni.

Dette var de to viktigste årsakene til at Vegvesenet snudde fra alternativ R1 til R2.

– Utrolig viktig seier for Eigersund, sa varaordfører Leif Erik Egaas (H) i samme artikkel.

– En viktig seier for Eigersund, mente varaordfører Leif Erik Egaas, da Vegvesenet gikk inn for R2. Foto: Arnt Olav Klippenberg

– Mister mer jordbruksareal

Assisterende landbruksdirektør i Rogaland, Anfinn Rosnes, har på sin side uttalt dette, i Aftenbladet 4. august:

– Vi mener R1 er det beste alternativet. Vi mister opp mot 200 dekar mer jordbruksareal med utbyggingen av R2 i forhold til R1. For landbruket er det uheldig med R2. Det er viktig at man forsøker å begrense skaden for landbruket.

I samme artikkel mente Thor Jåsund i NAF:

– Vi ønsker en trasé som er trygg og effektiv. Med effektiv mener vi også kortest. Vi mente det var fornuftig å bygge R1. Vi frykter at R2 går på høyder som gjør at kravene til vintervedlikehold blir for store. Vi må for all del unngå å bygge en vei som blir farligere enn alternativet. Vår oppfatning er at R2 er farligere enn R1, fordi den går høyere i terrenget enn R1.

Les også

– Helt uforståelig, mener grunneier om Vegvesenets E39-valg. Farligere vei, frykter NAF

«Ny konsekvensutredning»

Samferdselsdepartementet legger på sin side vekt på at et valg av R1 ville ført til krav om «ny konsekvensutredning, med ny kommunedelplan eller reguleringsplan med utredning av konsekvensene, før denne eventuelt vil kunne vedtas. En foreløpig vurdering fra Statens vegvesen tilsier at dette vil måtte ta om lag 1 år.»

«Ved å igangsette ny planprosess på deler av strekningen, kan uforutsette forhold oppstå. Dette vil i så fall kunne innebære at en eventuell utsettelse kan strekke seg ut over 1 år. En slik risiko vil ikke SD kunne tilrå at legges til grunn. SD kan derfor ikke tilrå valg av korridor A1-R1 m/V2b, V3a og V4a.»

– Må tenke på jordvern

Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF, mener at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) med dette viser at han har satt seg godt inn i saken.

– Selv om det fremdeles er forskjellige meninger om trasévalg i Rogaland, er det avgjørende for Sør-Vestlandet at prosjektet nå blir tatt videre for endelig planbehandling, finansiering og bygging. Vi forventer at tanke på jordvern, tilførselsveier og gode kollektivløsninger blir videreført i de neste fasene, sier Turøy i en kommentar til Aftenbladet torsdag kveld.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Statens vegvesen
  2. E39
  3. Samferdselsdepartementet
  4. Leif Erik Egaas
  5. Eigersund