Mellom 2,3-2,8 milliarder i tiltakspakken er ikke særskilt øremerket Sørvestlandet, selv om pakken på 4 milliarder særlig skulle rettes mot dette området.

Dette var tema da Støre møtte Jensen til duell i Politisk kvarter på NRKtorsdag morgen, som Aftenbladet refererer.

Etter å ha hørt Jensen forklare seg, fikk Ap-lederen spørsmål om han sto for karakteristikker om at dette er "bløff, juks og å føre arbeidsledige bak lyset".

— Enda mer nå etter å ha hørt henne forklare seg nå, sier Støre.

— Hun har jo markedsført at krisepakken og ekstra oljepengebruk er gått målrettet til Sør- og Vestlandet. Det er nå dokumentert at ikke er tilfelle, sier Ap-lederen til NRK.

Jensen står fast på at hun har hatt dekning for å si at dette er en målrettet pakke mot Sør- og Vestlandet.

Finansminsteren nekter for bløff

Debatten ble ledet av NRKs Bjørn Myklebust.

Siv Jensen: - Dette er tiltak som vil avhjelpe den ledighetssituasjonen som dessverre nå utvikler seg på Sør- og Vestlandet. Det Aftenbladet hang seg opp i går, var om det var forskjell på øremerket og målrettet. Regjeringen har aldri sagt øremerket, det er rett og slett ikke mulig. Vi har sagt målrettet.

NRK: - Det er rimelig å anta at «målrettet» betyr at det brukes i området?

Jensen: - Det vil jo primært utløse mer aktivitet i en region som nå har lavere ledighet. La meg nå ta et eksempel. Selv om vi ikke har øremerket penger til å oppgradere forskningsfartøy og marine fartøy, er det helt opplag at dette er kontrakter som vil gå til Sør- og Vestlandet fordi det er der verftene er, de er ikke på Østlandet og i innlandet. Dette er midler som vil kunne tilkomme regionen, og som vil bidra til aktivitet og flere arbeidsplasser, sier Jensen.

Debattlederen viser til at Justis- og beredskapsdepartementet har 600 millioner til bygg og vedlikehold av asylmottak nasjonalt, mens det ligger an til at 400 millioner av Navs tiltakspenger går til andre fylker enn de seks med største ledighetsvekst. Igjen, føler du at du har dekning for å si at dette er en målrettet pakke på 4 milliarder for Sør- og Vestlandet? spurte Myklebust.

Jensen: - Ja, det har jeg dekning for å gjøre. Fordi vi også, i forbindelse med tilleggsnummeret til budsjettet i høst, varslet at vi var nødt til å gjøre noen endringer, vi skulle finansiere 9,5 milliarder som følge av den økte asyltilstrømningen til Norge. At noen av midlene vil gå til sysselsetting, det har vi jo sett allerede som følge av at vi skulle drifte akutte mottak til mennesker som kom over grensene våre, men hvor de kommer, avhenger selvfølgelig også av hvor vi får lokalisert de hen, men dette har jo gitt høy sysselsetting og aktivitet. Det er altså sånn at det også er utfordringer på arbeidsmarkedet noen andre steder. Det viktige er at vi får...

NRK: - Men poenget...

Jensen: …sysselsetting og at flere mennesker kommer i arbeid i en situasjon vi har når ledigheten har gått opp.

NRK: - Men poenget er at du regner disse pengene inn i en tiltakspakke målrettet mot Sør- og Vestlandet. Og du må vel da kanskje innrømme at pakken til Sør- og Vestlandet kanskje er litt mindre enn det dere hevdet da?

Jensen: -Programleder, vi har redegjort for dette overfor Stortinget hele veien. Vi korrigerte noen endringer i tiltakspakken i forbindelse med tilleggsnummeret som kom i høst. Det ble Stortinget opplyst om. Jeg har konkret redegjort for hva alle disse tiltakene vil gå til. Det er til oppgradering av sykehus, fengsler, jernbaneprosjekter, veiprosjekter, det går til miljøteknologiordninger, det går til fornyelse av ferjer, det er altså en lang rekke målrettede tiltak som først og fremst treffer Sør- og Vestlandet, men noen av tiltakene er altså landsomfattende, for eksempel arbeidsmarkedstiltakene.

NRK: - Er du villig til å innrømme at du forrige fredag, og at flere i regjeringen, har uttrykt seg noe upresist?

Jensen: - Nei, vi har hele tiden sagt at dette er målrettede tiltak, og jeg er glad for at Ap også har vært enige i det. Da Ap la fram sitt alternative budsjett, så la de til grunn den definisjonen som regjeringen hadde. Jeg har også tillat meg å gå gjennom Aps egne forslag. Det er heller ingen av dem som er øremerket til regionen, og noen av de er landsomfattende nasjonale ordninger som for eksempel arbeidsmarkedstiltakene er, som for eksempel permitteringsreglene, fordi du kan ikke innrette dem regionalt, men de hjelper jo der hvor behovene er størst.

Støre: - Det er en bløff

NRK: - Jonas Gahr Støre. Bløff, juks, ført Stortinget og arbeidsledige bak lyset. Står du ved de uttalelsene etter å ha hørt Siv Jensen nå?

Støre: - Enda mer etter å ha hørt henne forklare seg nå. Nå har hun jo bekreftet at det hun sa bare for en uke siden i dette studioet ikke holder vann. Da sa hun altså: Den ekstra oljepengebruken regjeringen la opp til i statsbudsjettet 2016 gikk til en målrettet tiltakspakke for Sør- og Vestlandet. Og så har altså Stavanger Aftenblad gravd i dette, spurt alle departement hvor dette går, og så mye som 2,8 milliarder går ikke til sør- og vestlandsfylkene, og da er det altså rundt en tredjedel som går til det de sier, og det mener jeg må kvalifisere for det som Stavanger Aftenblad skriver på sin førsteside, som en bløff. Du siterte en del av tallene om det, som går til tiltak rundt om i landet, tiltak som det må søkes på, og generelt sett er jo tiltakene mot ledigheten for lav. Det er riktig, som Siv Jensen sier, at vi tok utgangspunkt i pakken regjeringen la, men vi la 3 milliarder på toppen av det.

Jensen: - Men ingen av de er jo øremerket, Jonas.

Støre: - Nei, men vi har heller ikke solgt inn hele denne satsingen som et målrettet tiltak mot Sør- og Vestlandet. Men hovedtyngden vil jo komme der. Du kan jo nevne to eksempler utover krisepakke. Det er at vi har en kommuneøkonomi, fordi vi ikke prioriterer skattekuttene til regjeringen, som ville gitt 6-700 millioner mer til kommunene på Sør- og Vestlandet, og vi har ordninger som for eksempel ville gjøre at disse kommunene kunne pusset opp og rehabilitert bygg for over 1 milliard. Det er eksempler som bare i seg selv går over.

NRK: - Vi skal ta litt av din politikk etterpå, men denne påstanden om at det er bløff og juks, hvorfor er det så viktig for deg å si det når du hører Jensen si at dette er generelle tiltak som Sør- og Vestlandet kan nyte godt av, og så er det noen spesifikke tiltak som vil hjelpe dem?

Støre: - Ja, om hun hadde sagt dette gjennom høsten, så kunne man hvert fall sagt at hun holdt ord, men hun har jo markedsført at krisepakken, ekstra oljepengebruk er gått målrettet til Sør- og Vestlandet. Det er nå dokumentert at ikke er tilfelle. Da mener jeg det er riktig at situasjonen i Norge er ujevn. Det er særlig den regionen der det daglig, ukentlig kommer nyheter som er ganske dramatiske i form av oppsigelser og økende ledighet, og da må jo tiltakene vi setter inn være godt gjennomtenkt og målrettede mot den regionen.

NRK: - Er det det samme som øremerket?

Støre: - Nei, altså…

NRK: - Er det en krangel om ord dette?

Støre: - Jeg gir finansminister rett i at om du øremerke, så beskriver kommer til det bygget og den strekningen. Men når det er målrettet, så betyr jo det at det er rettet inn mot den regionen med en fordelingsmekanisme innen den regionen i samarbeid med fylker og kommuner og opp mot de næringene som sliter.

Jensen: - Pakken er målrettet

Jensen: - Men tiltakspakken er jo målrettet fordi den utløser særlig aktivitet i en region som trenger mer hjelp. Som jeg nevnte, når vi gjør tiltak for Vossabanen og Jærbanen og skal pusse opp sykehus, særlig på Sør- og Vestlandet, fengsler på Sør- og Vestlandet, så kommer dette særlig denne regionen til gode, så er det riktig at det er noen tiltak som er av landsomfattende karakter, som for eksempel tiltaksplasser. Men de må være det. Regelverket tilsier at de må være det. Det betyr jo at de utløses der hvor behovet er størst. I øyeblikket går altså ledigheten mer opp i den regionen, men den går ned i andre deler av landet. Mange av de søknadsbaserte ordningene vil jo treffe der hvor søknadene kommer i størst monn.

Jensen: - Ett av eksemplene på det så vi jo da vi fylte på midlene til Innovasjon Norge i august. Det var jo fordi det var en særlig økning i søknadene fra Sør- og Vestlandet, som gjorde at vi fylte på den med 100 millioner som gjorde at flere kunne få innrømmet sine søknader. Dette er jo tiltak som virker, og det mener jeg er veldig bra. Så er det jo, synes jeg, når Jonas Gahr Støre nok en gang nå trekker skattekortet. Når jeg reiser rundt og treffer bedrifter som er svært prøvd og som lurer på om de klarer å holde sine ansatte på jobb det neste året, så er det særlig en ting alle sammen fremhever, og det er skatt. De vil altså ikke ha 10 milliarder i skatteskjerpelser som Ap foreslår i sitt budsjett, de vil ha de reduksjonene og mer av det som regjeringen foreslår.

Støre: - De har seilt under falsk flagg

NRK: - Vi ender alltid der, Støre.

Støre: - Vi skal ta en runde på det, men før vi forlater dette, vil jeg si at denne regjeringen har valgt å bruke et veldig stort generelt tiltak, nemlig skattekuttene, hvor det altså går 10 milliarder ut, og de sier det er en slags magisk formel for å få i gang aktivitet. Deres egne eksperter, fageksperter sier dette ikke er dokumentert. Da sitter de igjen med en krisepakke på 4 milliarder som har vært avertert uke for uke, måned for måned, som målrettet mot Sør- og Vestlandet. Det mener jeg ikke har holdt vann. Stavanger Aftenblad har avdekket det. Bare en tredjedel kommer til å havne der. Og asylmottak landet rundt, tiltak på Svalbard, halvparten av det som går til Forsvaret går til utlandet, det er altså ikke til denne regionen, og da har de seilt under falsk flagg.