MANDAL: Søknaden er begrunnet med at knausen ser ut som en jeksel, fungerer som et bassang og virker som trekkplaster for barn. Dersom knausen sprenges for å lede bort vannet, mener teknisk etat det vil gi et stygt sår i terrenget. Teknisk etat er enig i at bassenget kan være farlig for barn, men mener det kan finnes andre løsninger enn å sprenge. Det pekes på at det kan bores et hull for å lede bort vannet eller fylle bassenget med masse.