VALLE: Innen 1. mai i år må hytta være jevnet med jorden. Årsaken til dette strenge kravet er hensynet til villreinen i austheia. Bestanden skal angivelig telle mellom 600 og 800 vinterdyr. Dette betydde lite da kommunen ga Kjelleberg tillatelse til å sette i gang byggingen.

Kjelleberg har anket rivingsvedtaket og klaget på forskjellsbehandling. Han mener at når grunneier Tarjei Haugen på Straume fikk lov til å sette seg opp hytte på Stavisstøyl i Stavdalen, må også Kjelleberg kunne få lov.

Dette argumentet er i henhold til Fylkesmannen i Aust-Agder ikke holdbart. I brevet skriver saksbehandler, avdelingsdirektør Hans Thomas Knudsen blant annet: «Det finnes nok rein også i nærheten av Stavisstøyl, men selve trekkområdet går minst 2 kilometer lenger øst. Siden det ved Stavisstøyl er langt mer skog enn i Voilanområdet og lenger til trekkområder, vurderer vi området ved Stavisstøyl som mindre sårbart for ferdsel enn Voilanområdet. Avstanden fra Stavisstøyl til trekkområdet var også med i vurderingen den gang klagen på bygging der ble trukket tilbake. Ut fra villreinens arealbruk og dermed områdenes sårbarhet for ferdsel mener vi at Voilan-området og Stavisstøyl området ikke kan sammenlignes. Nytt hyttebygg og økt ferdsel vil virke mer negativt på villreinen i Voilan-området enn i Stavisstøyl-området.« skriver Fylkemannen i Aust-Agder.

Dersom ikke Kjelleberg selv river hytta si, vil Fylkesmannen engasjere andre til å gjøre det på grunneierens bekostning.

JOHS. BJØRKELI