IVELAND Drikkevannsprodusenten Voss Production AS på Vatnestrøm i Iveland kommune nord for Kristiansand fortsetter å levere skrekkelige tall. I fjor gikk bedriften med over 23 millioner kroner i underskudd før skatt, selv om dette er en god forbedring fra 2006 da tallet endte på 42 millioner i minus.Selskapet har en negativ egenkapital på 108,5 millioner kroner, og hele 348 millioner kroner i samlet gjeld. Langt mer enn inntektene på 252 millioner.Det er ingen tvil om at Voss Production suverent leder sørlandsmesterskapet i å gå dårlig år etter år.Revisor kommer da også med kritiske bemerkninger i årsregnskapet. — Vi vil presisere at det er usikkerhet om fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift og verdien av selskapets eiendeler, herunder utsatt skattefordel og fordringer på konsernselskaper, bygger på at selskapet oppnår fortsatt vekst og resultatforbedring, samt ytterligere kapitaltilførsel for å styrke finansieringen, heter det fra revisor.Styret forklarer underskuddet med svikt i salgsinntektene, samt økte råvarepriser(!) og fallende dollarkurs.Ifølge styrets beretning er det investert betydelige beløp i nytt produksjonsutstyr som skal redusere kostnadene for hver produserte vannflaske. Dette skal gi en bedre inntjening i 2008 for selskapet som ved årsskiftet hadde 36 ansatte.Selskapet er fullstendig avhengig av friske midler fra morselskapet Voss of Norway der Knut Brundtland er styreleder, og styret mener at det er grunnlag for videre drift og fortsatt satsing både i USA og andre deler av verden. Så langt har det ikke kommet antydninger om at pengestrømmen fra oven skal skrus igjen. Voss Productions styreleder Stian Kjellemyr Eilertsen ønsket ikke kommentere tallene før konsernregnskapet legges fram mandag.FRA REGNSKAPETVoss Production AS20072006Inntekter234,7183,9Ord. avskrivninger9,47,2Driftsresultat-5,5-29,6Resultat før skatt-23,5-42,3Anleggsmidler176,7101,0Omløpsmidler63,519,8Egenkapital-108,6-82,7Langsiktig gjeld209,2161,4Kortsiktig gjeld139,642,1RegnskapetsinformasjonsnivåJJInntjeningLLBetalingsevneLLEgenkapitalandelLL(Alle tall i mill. kroner)