FLEKKEFJORD SYKEHUSET— 70 prosent av sykehusets budsjett på flere milliarder kroner er lønnskostnader til 5500 ansatte og innleid arbeidskraft. For å kunne legge fram et budsjett i balanse må vi vite hvor nyansettelsene har kommet og hvor behovet fremover vil være størst, sier styreleder Ingar Pettersen i Sørlandet sykehus.På gårsdagens styremøte i Flekkefjord ble sykehusadministrasjonen pålagt å fremskaffe en oversikt over utviklingen i timebruk ved de ulike avdelingene. Samtidig påla styret administrasjonen å legge fram et budsjettforslag for 2008 i balanse. Det innebærer at det må kuttes eller finnes økte inntekter tilsvarende 100 millioner kroner.Senest 11. desember må administrerende direktør Jan Roger Olsen og hans stab presentere et forslag til hvor det skal kuttes. Styret skal behandle budsjettet 18. desember. UENIGE.

Styremedlem Ingrid Skårmo, som til vanlig er Frp-politiker i Arendal, fremmet forslag om at styret skulle si at nok er nok og gjøre det klart overfor både helseregion og sentrale myndigheter at Sørlandet sykehuset ikke tåler ytterligere kutt. Forslaget ble nedstemt, men ble med støtte fra de ansattes fire representanter lagt ved møtereferatet som en protokolltilførsel.- Det er ennå tidlig i budsjettprosessen, og det ville vært feil av styret å vedta en slik resolusjon nå, mente nestleder May Britt Lunde.Ingar Pettersen minnet styret om at de har fått i oppdrag å legge fram et budsjett i balanse, og at de ikke kan fraskrive seg det ansvaret. Torbjørn Witzøe