KRISTIANSAND: For å bevare et utvalg av naturskog som er viktig for biologisk mangfold, ble Skråstadheia i Kristiansand, Torjusheia i Søgne og Einarvannet i Flekkefjord i statsråd i går fredet som naturreservater. — Nyheten i dette er først og fremst at Torjusheia i Søgne ble fredet. Torjusheia naturreservat er på 1600 dekar og ligger i nordøstre del av Søgne kommune. Torjusheia er et godt utviklet, rikt og variert skogsområde. Heia ligger sør for Lindåsen i et av fylkets viktigste turområder, opplyser overingeniør Bjørn Vikøyr ved Fylkesmannens miljøvernavdeling til Fædrelandsvennen.For dem som har fulgt med i arbeidet med barskogvern, vil det være mindre overraskende at Skråstadheia og Einarvannet blir naturvernområder. Friluftsområde

— Skråstadheia inneholder gammel og frodig furuskog, innslag av naturlig gran, rik edellauvskog, ren barlindskog og områder med truede og sårbare planter. Verneområdet er på 9200 dekar, eller 9,2 kvadratkilometer, slik at Skråstadheia blir Vest-Agders største naturreservat. Kristiansand kommune er slik sett kommunen som er mest berørt av vernevedtaket. Skråstadheia er også et svært viktig friluftsområde som ligger bare tre kilometer nord for Kvadraturen. At et så stort skogområde skal få utvikle seg som naturskog og få stå i fred, er veldig spesielt, sier Vikøyr.Einarvannet naturreservat er på 3.300 dekar og ligger nord for Tronåsen og vest for Sira i Flekkefjord kommune. - Einarvannet er det største kystnære skogreservatet mellom Kristiansand og Stavanger. Her finnes gammelfuruskog på høy bonitet, og partier med svært gammel og velutviklet lauvdominert skog. I denne skogen er det mye grov rogn, osp og bjørk med høy verdi for biologisk mangfold, forteller Bjørn Vikøyr.Fredningsvedtaket berører også Grønehaugen naturerservat i Lyngdal som er en av de største barlindforekomstene i Agder. Området er nå utvidet med et parti furuskog på til dels svært høy bonitet. Barskogvernet

Gårsdagens kongelige resolusjon innebærer at det er satt sluttstrek for fase 2 i arbeidet med barskogvernet i Øst-Norge. Vest-Agder har nå sju store barskogreservater.- Det er satt av en kvote på i alt 40 kvadratkilometer produktiv barskog i de ni fylkene fra Vest-Agder til og med Hedmark. Totalt i Vest-Agder er det 14.000 dekar som får reservatstatus. Litt over halvparten av dette er produktiv barskog. Det viktigste er at verneområdene skal få utvikle seg naturlig, understreker Vikøyr. Skogen skal få et biologisk mangfold. Formålet er å bevare et skogområde som økosystem med naturlig plante- og dyreliv. Og skogen skal kunne brukes til friluftsliv og gode naturopplevelser, så lenge det ikke går ut over verneformålet. Primært er det ønskelig at verneområdene skal være åpne for tradisjonelt friluftsliv. - Hva kan du gjøre eller ikke gjøre i et naturreservat? - Jeg kan jo begynne med det som er lov: jakt, fiske, vanlig turvirksomhet og sanking av bær og sopp. Og det vil fortsatt være lov å brenne bål av tørrkvist som finnes i området. Motorferdsel

Det som ikke er lov, er hogst. Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er ikke lov å iverksette tiltak som endrer naturmiljøet. Motorferdsel er forbudt, men det kan gis tillatelse ut fra nærmere spesifiserte regler. - Lokale arrangementer er å betrakte som tradisjonell turvirksomhet, og slik virksomhet berøres ikke, fortsetter Vikøyr. Men større arrangementer som Sørlandsgaloppen i orientering, speiderleirer etc. må det søkes om. - Har det vært vanskelig å komme fram til avtaler med grunneierne?- Vi har holdt på med dette siden 1996 og har hatt en dialog med grunneierne. Naturlig nok har det vært en del motforestillinger og en del forhandlinger, men jeg synes dette har gått bra. Det er først og fremst grensetrekningene diskusjonen har dreid seg om så langt. Da det ble klart at jakta ikke ble berørt, falt en hovedbrikke på plass sier Bjørn Vikøyr.