KRISTIANSAND: — Vi har ikke funnet grunnlag for å tillate dem å overskride støykravene, men vi har gitt dem en kort frist til å se om det er mulig å gjøre noe for å minske problemet, opplyser seksjonssjef Jon Egil Vinje i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder.Innen tirsdag i neste uke må E 18-prosjektleder Egil Tveide og hans medarbeidere avgi rapport med en oversikt over mulige tiltak og anbefalinger for å minske støyen fra anleggsarbeidene.Så langt har ikke veivesenet maktet å holde seg innenfor støykravene som er fastsatt for anleggsarbeid. Det er først og fremst lemping av stein over på lekter som har ført til mer bråk enn godt er for naboene langs Otra.- Vårt utgangspunkt er at situasjonen skal bli så god som mulig for naboene. Ettersom støyen i stor grad er knyttet til lekteren, kunne kravene tilfredsstilles hvis transporten av stein foregikk på lastebil. Men vi ser det ikke som en løsning at en masse lastebiler med stein skal kjøre over Lund, fremholder Vinje.I tillegg til å be om ytterligere informasjon om støyforholdene og en utredning av mulige skjermingstiltak, krever Fylkesmannen at veivesenet gjennomfører en rekke strakstiltak.Når lekteren lastes, skal et lag med finere masse i bunnen bidra til å dempe bråket fra innlasting av de store steinene. Støyen fra ventilasjonsanlegget må dempes, og rutinene for innlasting av stein i lekter skal ytterligere skjerpes.Fylkesmannen har også vurdert å innskrenke den perioden arbeidet pågår, for eksempel å kreve at lastingen avsluttes klokken 20 om kvelden, og ikke holder på til klokken 22 som i dag. Dette har de imidlertid droppet, ettersom det vil bety en forlenget anleggsperiode.- Fra vår side ser vi det som fruktbart å diskutere disse tiltakene med Fylkesmannen. Slik vi oppfatter det er de ikke ute etter å stanse arbeidet, men gjøre miljøulempene så små som mulig. Det er vanskelig å si allerede nå om vi vil makte å innfri kravene. Først skal vi se hva vi kan få til, og så får vi ta et nytt møte med Fylkesmannen. Om vi klarer å innfri de strenge støykravene hundre prosent, er tvilsomt. Men vi vil i alle fall komme et stykke på vei, sier Egil Tveide.