KRISTIANSAND Kommunene rundt Kristiansand utreder nå om de kan samarbeide for å hjelpe bostedløse og demente bedre.Knutepunkt Sørlandet, som består av Kristiansand og seks nabokommuner, har nylig nedsatt to arbeidsgrupper som skal utrede om ikke bostedsløse og utagerende demente får bedre hjelp hvis kommunene går sammen om tilbudene til dem. Det er snakk om to grupper som det kreves betydelig kompetanse og personellressurser for å gi et optimalt hjelpetilbud.For utagerende demente er det snakk om å bygge et tilbud sentralt i tilknytning til Sørlandet sykehus, mens det for bostedsløse er mer uvisst hva et samarbeid kan føre til.