Hannah (23) fra Kristian­sand deltar i «Para­dise»

foto