Gro Lauvland (1962) er født og oppvokst i Kristiansand. Familien hennes flyttet til Randesund, etter noen år på Lund. Fra 1.— til 7. klasse gikk hun på Kringsjå barneskole, og deretter var hun elev ved Haumyrheia ungdomsskole. I perioden 1978-1981 var hun elev ved Kristiansand Katedralskole, Gimle. Etter videregående skole utdannet Lauvland seg til sivilarkitekt. Hun fikk sitt diplom ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo høsten 1988. I 2003 avsluttet hun en etterutdanningsmaster i urbanisme. Avhandlingsarbeidet ble påbegynt våren 2002, og disputasen fant sted ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 16. august i år. Til grunn for avhandlingen «Verk og vilkår» ligger en anerkjennelse av arkitektur som en kunstart. Dermed anerkjennes også bygningers mulighet til å inneha verkskarakter. Basert på et slikt kunstsyn er avhandlingen et innlegg i en diskusjon om arkitekturens betydning i vår tid, og - som en del av dette - menneskets plass i verden. Det overordnede målet med dette arbeidet er med andre ord å studere og drøfte den moderne arkitekturteoriens og -filosofiens grunnspørsmål. I tillegg til å studere, har Lauvland drevet med undervisning, prosjektering og planlegging, utviklingsarbeid og forskning de siste 18 årene. Hun er for tiden knyttet til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, der hun blant annet arbeider med en antologi kalt «Verk og vilkår: Christian Norberg-Schulz' stedsteori i et arkitekturfilosofisk perspektiv».