OSLO: Av HIV-tilfellene som ble meldt i 1999 er 75 prosent smittet i utlandet. 58 prosent av de smittede er av utenlandsk herkomst, ifølge den nye HIV-statistikken fra Statens institutt for folkehelse. Folkehelsa påpeker at 74 prosent av de heteroseksuelle smittetilfellene i 1999 har relasjon til Asia eller Afrika. Gjennomsnittsalderen for de smittede er 35 år.Det er derimot ingen tegn til økning av antallet HIV-smittede blant sprøytenarkomane.Antallet HIV-smittede har økt noe blant menn som har sex med menn, men ifølge Folkehelsa er det for tidlig å si hva dette innebærer.64 prosent av de 36 tilfellene i denne gruppen som ble meldt i 1999 er bosatt i Oslo. I alt 27 er av norsk herkomst. 12 av disse er smittet i Norge, fem i utlandet og for ti av dem er smittestedet ukjent.