Otium og Johan Carsten Weisser har sammen utarbeidet et forslag til ny reguleringsplan hvor de ønsker å bygge to massive 5 etasjes blokker like ved siden av vår høyblokk på 9 etasjer. I tillegg har de tillatt seg å ta med vår tomt i reguleringsplanen for å skaffe parkeringsplasser nok til alle butikkene, kontorene og leilighetene de gjerne vil presse inn i de foreslåtte blokkene sine.Gigantomani kalles dette. I stedet bør de heller fremme et forslag som tar hensyn til omgivelsene, slik det også er beskrevet i Kommunedelplan for Lund (kap. 21): «For områder med klar bebyggelsestruktur skal ny bebyggelse i hovedsak være i samsvar med denne (gjeldende bebyggelse) med tanke på gateløp og byrom». Det er nettopp slike hensyn som er ivaretatt i gjeldende reguleringsplan for Kjempegravane. Der er fire høyblokker plassert på rekke parallelt med Østerveien, og knyttet sammen via en felles adkomstvei. En femte høyblokk er plassert langs St Olavsvei. Avstanden mellom blokkene er omtrent lik. Imellom blokkene er det store, åpne arealer, med lave 2 etasjes rekkehus og store, åpne, grønne arealer.Videre står det i Kommunedelplanen at «ny bebyggelse, bruksendring og tilbygg skal dokumentere tilfredsstillende løsninger miljømessig og funksjonelt for parkering, utearealer og forhold til omgivelsene». De foreslåtte gigantblokkene er et fullstendig stilbrudd med omgivelsene rundt. Forslaget bør kastes i søpla og et nytt utarbeides hvor det tas hensyn til de forstandige føringene som er lagt i Kommunedelplanen. Dan. MabergSt. Olavs vei 47Kristiansand