Transport: Bussen Trafikkselskap AS (BTS) kjører på kontrakt med Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) og i kontrakten er det klare regler med ansvars — og rollefordeling. Ut ifra spørsmål og kommentarer fra Kokleheia Vel synes det som om det er nødvendig å understreke hvordan en del av dette ansvaret er fordelt.VAK fastsetter rammer for kjøringen, frekvens og tilbud samt definerer rutetraseer, BTS står for selve kjøringen.Når det hevdes at avgangene blir hyppig kansellert vil vi klart tilbakevise dette, med unntak av vinteren 2006 hvor vi ved flere anledninger måtte kansellere turer over Kokleheia grunnet manglende brøyting og parkerte personbiler i busstraseen. Vi kan i denne forbindelse nevne at vi har mer enn 1400 avganger daglig og at vi i gjennomsnitt har mindre enn 1 kansellering pr. uke.Prioritering og tilrettelegging for buss er et offentlig ansvar, og her er det løpende dialog mellom VAK og veimyndighetene. Forsinkelser i rushtrafikken er noe de fleste byer må tolerere, men det er opplagt at en del av disse gjenspeiler noen av problemene vi har spesielt grunnet manglende tilrettelegging inn til - og gjennom Kvadraturen. (For andre ruter er det også andre flaskehalser som f.eks. Vågsbygdveien).Våre rutetider er lagt opp i nært samarbeid med VAK, og forsinkelsene på angjeldende rute til Kokleheia er variable fra 0 til ca. 7 minutter. Vi ser det som viktig å få større prioritet for buss og mindre hindringer også for de rutene som går i boligområdene, slik som ruten mellom Kokleheia og Suldalen gjør.Trafikksikkerhet er noe vi er opptatt av og jobber mye med i selskapet, og vi følger opp dette med både interne og eksterne kontroller. I tilfeller hvor sjåfører kjører uvettig, slik Kokleheia Vel hevder, er det viktig at vi får mer konkrete tilbakemeldinger for å følge opp disse tilfellene bedre. I tillegg vil vi anmode Kokleheia Vel om å ta kontakt med selskapet dersom de har forslag til noe vi kan gjøre sammen for å bedre sikkerheten i området.At Kokleheia er en svært krevende rute å kjøre grunnet smale veier og vanskelig fremkommelighet er hevet over tvil. Dette blir vanskeligere når privatbiler parkeres i veien. Vi vil derfor oppfordre Kokleheia Vel til å hjelpe bussen fram og sørge for at ikke parkerte privatbiler hindrer og forsinker bussene, spesielt vinterstid. På den måten kan også våre sjåfører få en mer trivelig opplevelse når de kjører rute 19 enn tilfellet er nå. I den anledning stiller vi gjerne på en gjennomgang sammen med representanter fra Velforeningen.Harald VålandsmyrAdm. direktørBussen Trafikkselskap AS