Haydom: Ut fra det Øystein E. Olsen skriver i Fædrelandsvennen 26/10 kan det ikke være tvil om at Mulbadaw-farmen i Tanzania ble okkupert av en uniformert styrke bevæpnet med politikøller 12. august 2006. Vitner blant de ansatte på farmen hevder å ha talt 24 angripere. Det må være åpenbart at en slik maktdemonstrasjon utgjør en enorm visuell trussel om vold. Heldigvis hadde de ansatte vett nok til ikke å gjøre motstand mot en slik overmakt. Det kan ikke være tvil om at den norske ledelsen ved Haydom-sykehuset (Olsen) og «Stiftelsen Haydoms Venner» (SHV) i Norge stod bak aksjonen.Olsen innrømmer at det ved okkupasjonen ble beslaglagt penger, såkorn og mye driftsmateriell tilhørende det selskapet som ble fordrevet fra farmen, Haydom Development Company (HDC). Min fremstilling av okkupasjonen i avisen var ikke misvisende, slik Olsen hevder. Følgende forhold trenger imidlertid nærmere avklaring for å klargjøre om det forelå noe legalt rettsgrunnlag for angrepet og okkupasjonen:Skjøter. Olsen henviser i sitt avisinnlegg 26/10 til skjøter. Under forliksforhandlingene i regi av Fylkesmannen i Vest-Agder i februar 2007, la SVH fram et skjøte. Skjøtet var en kopi av et gammelt skjøte fra slutten av 80— tallet utstedt til den tanzanianske staten. Noe annet skjøte ble ikke lagt fram. Olsen utfordres til å klargjøre rettsstillingen til skjøtene han henviser til. Hvem er de utstedt til, av hvem og når?Betalingen. Det er riktig at HDC og SVH samarbeidet om finansieringen av farmen. Olsen utfordres til å legge fram bevis for at HDC i denne sammenheng har brutt noen overenskomster.Fravær av politi. En slik utkastelse ville normalt og lovlig ha blitt utført av lokal politimyndighet, ikke av en privat og bevæpnet militsstyrke. Kan Olsen fortelle hvorfor politiet eller tilsvarende myndighet ikke ble brukt?Korrupsjonskultur. Olsen gjør et stort poeng av tilstedeværelsen av noen offentlig ansatte som såkalte «vitner». Det er alminnelig kjent at det i Tanzania foreligger en utbredt korrupsjonskultur. Jeg utfordrer Olsen til å legge fram en liste over hvilke offentlig ansatte som overvar okkupasjonen med angivelse av hvilke fullmakter disse hadde.Forlik og erstatning. Kjell G. Knutsen i styret for SHV har opplyst meg om at SVH ved forliket i februar 2007 i tillegg til det som var betalt tilbake tidligere, betalte HDC 500.000 kroner i erstatning for beslaglagt såkorn m.v. Synes Olsen at dette tyder på at alt gikk riktig og legalt for seg under okkupasjonen?Pågående rettssak. Kan Olsen fortelle hvordan det henger sammen at det tanzanianske rettssystemet i ettertid aksepterte en rettssak om eiendomsretten til farmen, dersom alt var avklart og rettsgyldig 12. august 2006?En må kunne forevente at en norsk veldedig organisasjon som SVH i et utviklingsland ikke praktiserer en lavere etisk standard enn man ville gjort i Norge. Det er helt utenkelig at SVH ville valgt å gjøre tilsvarende angrep, utkastelse og okkupasjon i Norge. Som giver til Haydom-sykehuset er jeg ening med Olsen i at tilliten hos giverne må gjenopprettes. For å gjenopprette tilliten er det nødvendig at hendelsene på Mulbadaw-farmen 12. august 2006, og det rettslige grunnlaget for disse, blir gransket av en utenforstående respektert part. F. eks. kan Utenriksdepartementets Avdeling for regionale spørsmål og utvikling eller Norad stå for en slik gransking. Kjetil Tednes Kristiansand