BIRKENES: I forslaget til supplering av Verneplan for vassdrag går NVE inn for å gi Tovdalsvassdraget fra Herefossen og oppover varig vern mot kraftutbygging. Vernet er først og fremst mot denne utbyggingen, men også andre inngrep som kan redusere miljøkvalitetene skal vurderes strengt. I dag er Tovdalsvassdraget nedenfor Rjukanfossen i Tovdal plassert i Kategori I — unntatt utbyggingen fra Ogge mot Flakk. Dette betyr at prosjekter kan konsesjonsbehandles straks og fortløpende.Birkenes kommune er bedt om å komme med en høringsuttalelse. Med 20 mot 7 stemmer ble det vedtatt at dersom verneforslaget begrenses til kun å gjelde vern av elva mot kraftutbygging, går Birkenes kommune inn for at vernet også utvides fra Herefossfjorden og nedover. Birkenes vil imidlertid presisere at det er vern mot kraftutbygging man går inn for. Det er en forutsetning at kommunen selv kan lage en plan for forvaltning av vassdraget, slik at man ikke blir pålagt ytterligere restriksjoner med tanke på en ansvarlig næringsutvikling.Dette vedtaket er identisk med et forslag som ble snekret sammen i planutvalget. Et mindretall på sju stemte imidlertid på et forslag fra Høyre. Her pekes det på at man ser med uro på at elva er blitt betegnet som referansevassdrag på nasjonalt nivå med tanke på biologisk mangfold og landskapsbilde - uten at man vet hva dette innebærer. Med de bindingene dette ville gi for næringsvirksomhet i verneområdet, vil man gå sterkt i mot vern av vassdraget.