MANDAL: Ett aldershjem kan bli nedlagt, kommunale gebyrer skyter i været, legevakten stenges ved Mandal sykehus om natta og flyttes til Kristiansand. I tillegg er 17 årsverk fjernet i forslaget rådmann Tore Gullichsen har lagt frem for å stramme inn budsjettet.Årets budsjett skal kuttes med 7,5 millioner. Det vil gi en innsparing på ti millioner kroner for budsjettet i 2002 sammenlignet med i år. Innsparingstiltakene vil merkes straks sommerferien er slutt. Hardest av etatene rammes teknisk etat, skolen og pleie— og omsorgstjenesten.Rådmannen varsler at det kan komme enda flere forslag til kutt. Kommunen vil få regning fra barnevernet og for moloen på Gismerøya på til sammen over to millioner. I tillegg planlegges utbygging av Idrettsparken, som vil bli dyrere å leie.Mange sosialklienter

Sosialetaten skal redusere utgiftene ved å få langtidsklienter i arbeid, på skole eller på trygd. Det kan spare kommunen for mer enn én million kroner. I fjor mottok 72 personer 68.000 kroner hver i gjennomsnitt i sosialstønad fordelt over ti måneder. Målet er å få minst 20 personer bort fra sosialbudsjettet.- Mandal har flere sosialklienter enn landsgjennomsnittet. Nå mener vi kommunen kan spare store beløp ved å investere i økt kvalitet på tilbudet. Det ble gjort et vellykket forsøk med å få passive mottakere over på aktiv selvhjelp på ti år siden. Vi regner med at resultatet for det nye prosjektet skal bli minst like bra, sier sosialsjef Tor Møll.Antall plasser i barnehagen og ved skolefritidsordningen skal utvides for å gi kommunen økte inntekter. Betalingssatsene vil stige, mest for dem med høyest inntekt. To lærerstillinger skal fjernes. Underskuddsdekningen til Imekollen, Framsteg og sanitetens barnehager skal reduseres, men de tre barnehagene vil få økt statstilskudd. Tilbudet om 6 1/2-timersplasser ved Kvisla, Rauneveien, Skjebstad og Frøysland barnehager fjernes og vil nå bare være ni timer. Omlegging av renholdsarbeidet skal spare undervisningssektoren for én million kroner.- Må kutte ytterligere

— Nedskjæringene kommunen har vært gjennom de siste to årene, har resultert i at sju lærerstillinger er fjernet. Til tross for at Mandal ligger alarmerende lavt i antall kroner brukt per elev, er vi nødt til å kutte ytterligere. Kuttene vi nå har gjort, kan ikke forsvares faglig. Alternativet til innsparingsforslagene, er å nedlegge barnehager eller kutte flere lærerstillinger, sier skolesjef Marie Føreland. Lyspunktet er åpen barnehage i Gamle Postgården kan utvides.Teknisk etat må kutte tre stillinger, to i parkvesenet. Det vil ikke bli blomster i gågata eller fra bybroen til fiskelaget. Sommerblomster og løk må fjernes utenfor sentrum. Skoler, barnehager og institusjoner vil ikke få blomster, gressarealer i boligstrøk utenfor sentrum og på de fleste lekeplasser vil ikke bli klippet. Innsatsen i Furulunden reduseres. Parkvesenets budsjett kuttes med 25 prosent.I Idrettsparken er baneleien gratis for barn opp til 11 år, men leie for fotballkamper vil stige merkbart. Prisene for leie av kommunens lokaler og svømmehallen skrus også i været.Bygningsvedlikehold og brannkrav må utsettes ytterligere. Søppelhenting og bruken av feiebilen om kvelder og i helger reduseres betydelig.Resusert brøyting

Det skal kreves betalt for brøyting langs kommunale veier. I sentrum og omliggende byggefelt skal brøyting reduseres. Vedlikeholdet av 15 km. kommunale veier kan bli lagt ned. Det er ikke penger til asfalt.- Teknisk etat er igjen hardest rammet. Barn, ungdom, eldre og kommunal næringsvirksomhet vil merke det mest, sier teknisk sjef Arne Wilhelmsen, som har reist spørsmål om hoppbakken i Budokka bør rives.Tilskuddet til Mandals Turnforening, AAN og støttesenteret for incest reduseres med 60.000 kroner. Tilbudet for ungdom på helsestasjonen skal kuttes med to timer.