Åpent brev til politikerne i Hovedutvalg for kultur og utdanning. SKOLEFUSJON: Vi er alle tidligere ansatte ved Kristiansand Katedralskole. Det har vært vår arbeidsplass i mange år. Da vi forlot skolen, var Katedralskolen og Gimle to veldrevne skoler med særpreg, den ene med en historie over 300 år tilbake i tid, den andre ikke så gammel, men like fullt med sine gode tradisjoner. Foreldre hadde tillit til skolen. Lærere og elever trivdes, var stolte av skolene sine og konkurrerte i all vennskapelighet om å være best. De samarbeidet der det var naturlig, blant annet slik at elevene kunne velge fag som de ikke hadde på egen skole, på den andre siden av gårdsplassen. Det var selvsagt naturlig for oss å følge sammenslåingsprosessen fra sidelinjen. Det skal ikke underslås at vi var skeptiske. Vi var opptatt av at alle de verdier skolene hver for seg representerte, måtte bevares. Det gjelder for eksempel nærheten elev/lærer/administrasjon, hvor hver elev har et ansikt, ikke bare et navn. Det gjelder det gode sosiale miljø hvor alle elvene kunne samles i kantina til morgensamling eller juleavslutning, og mye mer. Men vi tvilte først og fremst på hensiktsmessigheten med en gigantskole, også når det gjaldt driften. Her viser erfaring både fra inn— og utland at slike skoler er man i ferd med å gå bort fra.Utover høsten har vi med stigende uro fulgt med på alle de problemer sammenslåingen har skapt. Vi har hørt elever og foreldre klage. Vi har sett hvor frustrerte våre tidligere kolleger har vært, hvor slitent kontorpersonalet har vært, som skulle yte tjeneste til 1500 elever i en ekspedisjon beregnet på 500. Vi har ant hvordan dyktige avdelingslederne har slitt for å få systemet til å fungere.Alt dette kan kanskje forklares som innkjøringsproblemer. Men situasjonen er dramatisk forandret nå. Rektor som skulle representere den nye tid med vyer for hvordan en moderne skole skulle drives, har tydeligvis sett håpløsheten i hele prosjektet. Derfor har han vært klok og modig nok til å si fra, ved å fratre sin stilling.Den bygningsmessige tilretteleggingen som ut fra politiske vedtak i HKU skulle være en forutsetning for sammenslåingen, og helt avgjørende for en vellykket sammensmelting av de to skolene, har tydeligvis støtt på økonomiske og andre problemer. En kan frykte at flere elevkull vil få hele sin skoletid preget av plassmangel og kaos. Vi vil derfor slutte oss til elevenes ønske om å la de to skolene gå hver til sitt igjen. Det må være såre enkelt. Det er ikke foretatt noen fysiske inngrep, det er bare å flytte inn på de gamle kontorene igjen. Alt ligger med andre ord til rette for en lykkelig oppløsning av et tvangsekteskap.La den sunne fornuft seire og ikke la det gå prestisje i denne saken.Guro Smith-TønnessenAvdelingsleder, rektors stedfortrederTurid ChristensenAvdelingsleder, studieinspektørArve AarrestadAvdelingslederLektorer og lærere: Oddvar AndersenJan BergMargret BondevikSvein BondevikRandi GiljeGunnar HaugaaLise HaugaaGrunde KallhovdKnut LindtveitYngvil MolaugArild Smith-TønnessenInger-Britt VinjeRoald Øye