OSLO: Det viser en studie blant 309 kreftpasienter ved 13 norske sykehus som offentliggjøres i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Kunnskapen om smerter og behandling av kreftrelaterte smerter må bli bedre, skriver forfatterne. De mener at til tross for stadig bedre kunnskap om kreftsmerter og behandling av disse, får ikke dagens kreftpasienter god nok smertelindrende behandling.

Undersøkelsen viste at det er særlig pasienter med nevropatisk smerte (smerte som skyldes skade på perifere nerver) og gjennombruddssmerter, som ikke får riktig behandling. Disse har det ofte verre enn andre kreftpasienter.

– Mange av disse pasientene blir kanskje ikke rutinemessig spurt om sine smerteopplevelser, og smerteproblematikken blir gjerne skjøvet til side. Systematisk registrering kan sannsynligvis bedre fange opp pasientenes plager, heter det i artikkelen fra de tre kreftlegene ved Det Norske Radiumhospital.

Svikt

I alt 27 av pasientene oppga at de hadde fra sterke til uutholdelig sterke smerter uten at de brukte smertestillende medikamenter tilsatt opium (opioider). Dette utgjør 9 prosent av alle pasientene som besvarte dette spørsmålet.

– Når man vet at opioider er det viktigste smertestillende medikament ved smerter som skyldes kreft, er det rimelig å anta at flere av disse pasientene ville hatt nytte av denne typen behandling, heter det.

Legene fant også at det kan virke som om flere får for lave doser med smertestillende.

– Vi har funnet svikt i grunnleggende prinsipper rundt smertebehandling, smertetrappen til Verdens helseorganisasjon og bruk av opioider spesielt, skriver de tre forfatterne.

Må spørre

De mener at bedre kvalitet på smertebehandlingen krever bedre kunnskaper om forekomst og behandling av kreftsmerter hos helsepersonellet, samt systematiske smerteregistreringer hos den enkelte pasient.

– Av ulike årsaker tar pasientene selv ikke initiativ til å snakke om smertene sine. Holdninger om at kreft alltid medfører smerter, at det er «sånn det skal være» misforståelser om at det er lite å gjøre for å lindre smertene, fordommer om avhengighet av smertestillende medikamenter og at det er andre plager som er verre, er mulige årsaker til dette, mener forfatterne. (©NTB)