MANDAL: — Vi ønsker å finne årsaken til hvorfor Mandal scorer så dårlig på levekårsstatistikken, hvem personene bak tallene er, og hvilke tiltak som må til for å bedre situasjonen. Nå har vi sendt en søknad til fylkesmannen om støtte til prosjektet, et prosjekt som er utarbeidet i samarbeid med Agderforskning, sier ordfører i Mandal, Åse Lill Kimestad.Hun håper levekårsprosjektet kommer i gang allerede i april. Prosjeket koster 400.000 kroner og er ventet avsluttet i desember i år.I tillegg til at prosjektet tar utgangspunkt i tall fra levekårsgruppa og Redd Barna-rapporten, er det plukket ut fire områder som slår sterkt ut som levekårsindikatorer: Ved utgangen av mai 2004 var ca 2400 personer helt eller delvis ufrivillig utenfor arbeidslivet. Tallet tilsvarer ca 30 prosent av alle i yrkesaktiv alder mellom 18 og 67 år. Blant disse var 400 personer under 30 år.Mandal kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder barn som på grunn av sykdom, skade eller lyte mottar grunn- og hjelpestønad.Mandal kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder tilrettelagt undervisning i barnehage og skoleMandal har 50 prosent flere barn under offentlig omsorg enn landsgjennomsnittet. - Noen ganger har vi nesten problemer med å akseptere disse tallene, og nå vil vi finne ut om de virkelig stemmer, og om de påvirker hverandre. I prosjektet skal både tallmateriale og intervjuer av fagpersoner legges til grunn, sier Kimestad.