Er statsrådens dom fornuftig? Si din mening i debatten!

KRISTIANSAND: Tirsdag formiddag offentliggjorde Miljøverndepartementet dommen:

De eksisterende sjøbodene på Flekkerøy godkjennes ikke som fritidsboliger. Det betyr at folk i hovedsak fortsatt kan ferdes over eiendommene.

I pressemeldingen heter det at Kristiansand kommune kan gi dispensasjon til at historiske sjøboder innredes og brukes til mer enn oppbevaringsplass, for å hindre at de forfaller.

Når det gjelder sjøboder bygd etter 1995 må kommunen rydde opp i ulovligheter og vurdere spørsmålet om dispensasjon for hver enkelt sjøbod.

– Denne saken handler om å sikre folk adgang til strand og sjø på en best mulig måte. I strandsonen på Flekkerøy har det utviklet seg en praksis der sjøboder er innredet og brukes som fritidsboliger. Kommunen har latt folk ta seg til rette på en uheldig måte. Jeg mener vi nå har funnet en akseptabel løsning, sier miljø— og utviklingsminister Erik Solheim.

Spesiell sak

Han understreker at denne saken er spesiell. Solheim fremhever at offentlige myndigheter må passe på at slike feil som er gjort i Kristiansand ikke gjentas i fremtiden. Både kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og Miljøverndepartementet kan kritiseres for manglende oppfølging i denne saken.

Miljøverndepartementet tillater ikke ny utbygging i 100-metersbeltet på Flekkerøy, slik Kristiansand kommune ønsker.

– Det er i dag flere hundre sjøboder på Flekkerøy, og disse opptar allerede en stor del av strandsonen. For å ta vare på landskap, friluftsliv og ferdsel må vi unngå at enda mer av strandsonen bygges ned, sier Solheim.

Departementet godkjenner heller ikke Kristiansand kommunes ønske om at eksisterende sjøboder omreguleres til fritidsboliger.

– Jeg er opptatt av at allmennheten sikres best mulig tilgang til strandsonen. En sjøbod privatiserer omgivelsene i mindre grad enn en fritidsbolig og gjør det mulig med vanlig ferdsel så lenge det ikke er til plage for eieren, sier Solheim.

Er statsrådens dom fornuftig? Si din mening i debatten!

400-500 sjøboder

Når det gjelder den videre oppfølgingen av kommunedelplanen skiller Miljøverndepartementet mellom historiske sjøboder og sjøboder som er oppført etter 1995. Det er om lag 400–500 sjøboder på Flekkerøy, og størsteparten av sjøbodene har utgangspunkt i fiske. En sjøbod var et hus for oppbevaring av redskap. Det var ikke uvanlig at fiskerne overnattet i sjøboden under landligge.

I dag har de historiske sjøbodene mistet sin opprinnelige funksjon, og mange av dem er gradvis tatt i bruk som fritidsboliger. Denne utviklingen har skjedd over lang tid uten at offentlige myndigheter har grepet inn.

Miljøverndepartementet mener at dette gir grunnlag for at kommunen kan gi dispensasjon for innredning av kjøkken og eventuelt soverom i historiske sjøboder, samt bruk av sjøboden utover å være oppbevaringsplass.

– Hvis ikke historiske sjøboder blir tatt i bruk, vil de forfalle. Det vil være uheldig. Derfor åpner vi for å ta vare på en historisk tradisjon, men bygningene skal fortsatt ha status som sjøboder. Avgjørelsen i Flekkerøy-saken vil ikke gjøre det lovlig å bruke eller innrede naust og uthus til fritidsboliger andre steder langs kysten. Ved hjelp av kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene skal vi unngå at den uheldige praksisen som har fått lov til å utvikle seg i Kristiansand gjentas andre steder, sier Solheim.

Kan gi dispensasjon

For sjøboder som er bygd etter 1995 forutsetter Miljøverndepartementet at Kristiansand kommune undersøker hver enkelt sak for å se om sjøbodene blir brukt i strid med tillatelsen. Hvis noen har fått godkjent bygging av sjøbod, og byggesøknaden viser en bygning uten rominndeling og kjøkkeninnredning, vil kommunen kunne pålegge eieren å fjerne innredning som er i strid med dette.

Alternativt kan kommunen etter en konkret vurdering gi dispensasjon. Det er viktig at kommunen behandler alle sammenlignbare enkeltsaker på en rettferdig måte.

Departementet fremhever at kyststi er et viktig element i kommunedelplanen, og forutsetter at kyststien på Flekkerøy blir gjennomført.

Er statsrådens dom fornuftig? Si din mening i debatten!